Održana Tematska konferencija sekretara

U periodu od 20. do 22.04.2016. godine u Bijeljini je održana Sedamnaesta tematska konferencija - radno savjetovanje sekretara opštinskih, gradskih i koordinacionih odbora Crvenog krsta Republike Srpske.

Konferenciju je otvorio Ljubomir Čordašević, potpredsjednik  Crvenog krsta Republike Srpske. Uvodnim riječima učesnicima Konferencije obratio se Đoko Mihajlović, generalni sekretar  Crvenog krsta Republike Srpske, koji je pozdravio sve učesnike Tematske konferencije, a posebno goste predstavnike Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragana Radovanovića, predsjednika Crvenog krsta Srbije i dr Ljubicu Aleksić, koordinatora Programa Prve pomoći u Crvenom krstu Srbije.

Konferenciji su pored predstavnika Crvenog krsta Srbije prisustvovali i  Milojko Grujičić, predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i član Komisije za organizaciju, razvoj, kadrove i priznanja Crvenog krsta Republike Srpske, Drago Lugić predstavnik  Republičkog  Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Matteo Ciarli, šef delegacije MFDCK/CP u BiH sa saradnicom Edinom Kahriman, kao i predstavnici Statutarne komisije Crvenog krsta Republike Srpske Bogoljub Pralica i predstavnik Radne grupe za izradu Statuta Crvenog krsta Republike Srpske Miroslav Đekić.

Konferenciji je prisustvovalo trideset devet sekretara i pet predsjednika opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta. Posebna kritika upućena je onim sekretarima opštinskih i gradskih organizacija koji nisu prisustvovali Konferenciji i koji nisu opravdali svoje odsustvo.

Učesnike Konferencije u ime članova i volontera Crvenog krsta Srbije pozdravio je dr Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije, koji  se u obraćanju osvrnuo na istorijat nastanka Crvenog krsta Srbije i Pokreta Crvenog krsta na ovim prostorima.

Moderator na konferenciji je bila Snježana Kovač, koordinator za razvoj, organizaciju, kadrove, pravne i programske djelatnosti u Stručnoj službi RО CKRS. Obrađene su teme vezane za funkcionisanje i rad organizacije i normativno pravno regulisanje rada u Organizacijama Crvenog krsta kako slijedi:

  1. Novi  Zakon o radu Republike Srpske, predavač Novka Marjanović, advokatska kancelarija Stevanović;
  2. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Crvenog krsta Republike Srpske, predavač Tijana Ljuboje, advokatska kancelarija Stevanović;
  3. Položaj djeteta u smislu odredbi  Konvencije  o pravima djeteta i Porodičnog zakona Republike Srpske, predavač Miloš Sikiraš, advokatska kancelarija Stevanović;
  4. Potrebe i razlozi za donošenje novog Statuta - Snježana Kovač, koordinator za razvoj, organizaciju, kadrove, pravne i programske djelatnosti;
  5. Savremeni trendovi u prvoj pomoći - Međunarodne smjernice MFCK za  reanimaciju i prvu pomoć 2016, predavač dr Ljubica Aleksić, koordinator Programa Prve pomoći u Crvenom krstu Srbije;
  6. Opšti i pojedinačni akti u Republici Srpskoj, sa posebnim akcentom na akt Statuta, predavač Mladen Mijić, advokatska kancelarija Stevanović;
  7. Prednacrt Statuta CKRS, radna verzija - Snježana Kovač, koordinator za razvoj, organizaciju, kadrove, pravne i programske  djelatnosti.

 

Pored tema koje su se odnosile na novine u zakonskoj regulativi ili u načinu primjene postojećih zakona, učesnici su imali priliku da iz predavanja dr Ljubice Aleksić  saznaju o  Međunarodnim smjernicama MFCK za  reanimaciju i prvu pomoć iz 2016.

Učesnicima Konferencije obratio se i Matteo Ciarli, šef delegacije MFDCK/CP u BiH koji je upoznao sekretare OOCK i GOCK sa planiranim aktivnostima koje će u narednom periodu MFDCK/CP realizovati preko DCK/KBiH i njegove strukture. U toku izlaganja zahvalio se sekretarima koji su bili obuhvaćeni ranijim projektom na dobro obavljenom poslu.

Značajno je napomenuti da su najprioritetnije teme o kojima se raspravljalo svakako teme koje se tiču funkcionisanja i rada Crvenog krsta uopšte, teme vezane za Statut Crvenog krsta Republike Srpske, koji je ponuđen u prednacrtu i njegovoj radnoj verziji.

Veoma konstruktivne prijedloge i primjedbe na prednacrt Statuta uputili su predstavnici Koordinacionog odbora“Krajina“,“Prijedor“,“S.M.P.“,“Doboj“ i “Istočna Hercegovina“. Stručna služba ROCKRS će sumirati primjedbe i prijedloge, pripremiti ih za sjednicu Statutarne  komisije i Radne grupe za izradu Statuata CKRS, koji će ocjeniti opravdanost istih i u formi prednacrta Statuta uputiti članovima Skupštine CKRS, kako bi ih razmotrili i utvrdili nacrt Statuta i uputili ga u javnu raspravu u OOCK i GOCK.