Učešće na radionici „Psihosocijalna podrška u katastrofama“

Učešće na radionici „Psihosocijalna podrška u katastrofama“

U organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, u periodu od 27-28. januara 2016. u Zagrebu je održana regionalna radionica na temu „Psihosocijalna podrška u katastrofama“. Radionici su prisustvovali predstavnici CK Makedonije, CK Srbije, CK Hrvatske i Društva CK/K BiH. Ispred DCK/K BiH radionici su prisustvovali Edina Ahmagić, program koordinator i Gordana Ostojić, koordinator Programa Priprema i odgovor na katastrofe u CKRS.

Prvi dio radionice održan je dana 27.02.2016. godine u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa, gdje su pomenuta nacionalna društva predstavila svoje aktivnosti iz oblasti pružanja psihosocijalne pomoći, sa posebnim osvrtom na period tokom i nakon poplava 2014. godine. Radionica je bila i prilika da nacionalna društva razmijene iskustva po pitanju aktuelne migrantske situacije, gdje su predočeni primjeri iz prakse sa ciljem unapređenja sistema pružanja psihosocijalne podrške u radu s izbjeglicama i migrantima.

 

Drugi dio radionice održan je dana 28.02.2016.godine u hotelu „Palas“, u organizaciji Filozofskog fakulteta iz Zagreba. U sklopu projekta „Operacionalizacija psihosocijalne podrške u kriznim situacijama čiji“ je nosilac Referentni centar za psihosocijalnu podršku MFDCK/CP, predstavljen je sistem “COMPASS“- online platforma za psihosocijalnu podršku u kriznim situacijama (OPSIC).

U sklopu OPSIC projekta prikupljene su najnovije smjernice, relevantna istraživanja i preporuke vezane za psihosocijalnu podršku u kriznim situacijama, primjeri dobre prakse, sistematizovano je znanje o dugoročnim posljedicama katastrofa i razvijen instrument za praćenje i evaluaciju programa psihosocijalne podrške.


Ovoj radionici su, pored predstavnika CK Srbije, Društva CK/KBiH, CK Makedonije i Hrvatskog CK, prisustvovali i predstavnici drugih vladinih i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i spasavanjem ili pružanjem psihosocijalne podrške iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije.

Predstavljene su sveobuhvatne smjernice i Priručnik za planiranje psihosocijalne podrške koji će služiti kriznim menadžerima i pomagačima za planiranje i organiziranje pružanja psihosocijalne podrške. Praktično je prikazano korištenje inovativnog online sistema COMPASS za pravovremeno planiranje i organizovanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama i katastrofama.

Nakon završetka OPSIC projekta, sistem “COMPASS” će biti dostupan za korištenje organizacijama koje se bave planiranjem i provođenjem programa psihosocijalne podrške u zajednicama pogođenim katastrofom.