ODRŽANE RADIONICE CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE POD NAZIVOM “SMJERNICE ZA DJELOVANjE VTJ I VTE U SLUČAJU OPASNOSTI OD MINA I ESZR-a - ULOGA VTJ I VTE U SLUČAJU KATASTROFA “

U skladu sa Programom rada i Operativnim planom aktivnosti iz Programa upozoravanja na opasnost od mina i Programa pripreme i odgovora na katastrofu za 2016.godinu, Crveni krst Republike Srpske je uz finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u proteklom mjesecu organizovao jednodnevne edukativne radionice pod nazivom “Smjernice za  djelovanje VTJ i VTE u slučaju opasnosti od mina i ESZR i -Uloga VTJ i VTE u slučaju katastrofa“. U skladu sa navedenim održane su  tri radionice koje su okupile predstavnike VTJ (višenamjenske terenske jedinice)  i VTE (višenamjenske terenske ekipe) iz cijele Republike Srpske.

Prva radionica je održana u Palama 22. juna za članove VTJ i VTE koordinacionih odbora Crvenog krsta Sarajevsko-Romanijske regije, te regija Istočna Hercegovina i Stara Hercegovina. U radu radionica učestvovala su po tri predstavnika VTJ (rukovodilac jedinice, član jedinice zadužen za smještaj i ishranu i  ljekar ili zdravstveni radnik) i po dva predstavnika VTE (rukovodilac ekipe i  član ekipe zadužen za smještaj i ishranu). Ukupno 45 članova jedinica i ekipa je učestvovalo u radu radionice. Na radionici su bili prisutni Đoko Mihajlović, generalni sekretar CKRS, Željko Filipović, šef regionalne kancelarije MKCK u Sarajevu, Zorica Lučić, rukovodilac Odjela za saradnju u MKCK, Željka Kovačević i Srđan Jovović, predstavnici Republičke uprave Civilne zaštite kao i sekretari koordinacionih odbora Crvenog krsta čiji su predstavnici učestvovali u radu radionice  i predstavnici Operativnog tima CKRS.

Moderator na radionici je bila Snježana Kovač, koordinator za organizacioni razvoj i Program upozoravanja na opasnost od mina u CKRS, a predavači na sve tri radionice su bili: Aleksandar Koprivica, instruktor za upozoravanje na opasnost od mina i član Operativnog tima CKRS koji je obradio temu “Smjernice za  djelovanje VTJ i VTE u slučaju opasnosti od mina i ESZR“, Gordana Ostojić, saradnik za program Priprema i odgovor na katastrofu  i administrativne poslove koja je govorila o organizovanosti, opremljenosti i obučenosti VTJ i VTE CKRS i Dejan Galić, instruktor za  upozoravanja na opasnost od mina i član Operativnog tima CKRS,k oji je obradio teme „Normativna regulativa vezana za sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara“  i “Uloga VTJ i VTE u slučaju katastrofa“. Posebno značajna i interesantna je bila tema “Prva pomoć i zdravstveno zbrinjavanje“ o kojoj su govorili na Palama dr Mleđenka Dragaš, a u Banjaluci Saša Marković, zadužen za prvu pomoć i zdravstveno zbrinjavanje u VTJ Banjaluka i dr Aleksandar Lazić iz Doboja , koji je održao prezentaciju u Bijeljini.

Druga radionica za  članove VTJ i VTE koordinacionih odbora Crvenog krsta regija “Krajina“,  “Prijedor“ i “Mrkonjić Grad“ održana je 23. juna u Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Banjaluka. U radu radionice učestvovalo je 40 učesnika članova VTJ i VTE  kao i sekretari koordinacionih odbora čiji predstavnici učestvuju u radu radionice i predstavnici Operativnog tima CKRS. Radionici je prisustvovao Strahinja Rogić predstavnik Republičke uprave Civilne zaštite.

Treća radionica za članove ekipa i jedinica koordinacionih odbora Crvenog krsta regija Semberija, Majevica i Posavina, Doboj i Birač održana je 24. juna u Etno-selu “Stanišići“ u Bijeljini. U radu radionice je učestvovalo 40 učesnika. Pored članova višenamjenskih terenskih jedinica i ekipa i sekretara navedenih koordinacionih odbora, u radu ove radionice su učestvovali dr Aleksandar Lazić iz Doboja, dr Mladen Grujičić iz Bijeljine i Jelena Pajić predstavnik Republičke uprave Civilne zaštite.