Zakon o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta

Zakon o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta

Član 1.
Crveni krst Republike Srpske (u daljem tekstu: Crveni krst) je jedinstvena humanitarna dobrovoljna organizacija koja ostvaruje svoje ciljeve i zadatke u oblasti zdravstva, socijalne politike i pitanja od posebnog društvenog interesa, ima položaj i vrši javna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom i drugim propisima. 

Član 2.
U skladu sa svojim socijalno-humanitarnim ciljevima, zasnovanim na principu ravnopravnosti svih ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu i vjersku pripadnost, Crveni krst u sprovođenju svojih aktivnosti primjenjuje međunarodna humanitarna pravna pravila i u vezi s tim sarađuje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama i udruženjima, u skladu sa ovim zakonom. U skladu sa ovim zakonom, Crveni krst sarađuje sa drugim srodnim međunarodnim i nacionalnim humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim organizacijama. Crveni krst, u okviru svoje funkcije, sarađuje sa državnim organima, političkim, društvenim, privrednim i drugim organizacijama i zajednicama, sa građanima i njihovim udruženjima. Organi, organizacije i zajednice iz prethodnog stava dužne su, u skladu sa vršenjem svoje funkcije i djelokruga rada, pružati Crvenom krstu odgovarajuću pomoć. 

Član 3.
Znak Crvenog krsta je krst crvene boje koji ima četiri kraka na bijelom polju. 

Član 4. 
Crveni krst vrši sledeća javna ovlašćenja: radi na prikupljanju i pružanju materijalne pomoći nedovoljno zbrinutim licima za vrijeme mirnodopskog i ratnog stanja; učestvuje u akcijama zdravstvene službe na pružanju prve pomoći i zdravstvene njege, kao i materijalne pomoći radi otklanjanja posledica po zdravlje i imovinu žrtava rata i u slučaju drugih masovnih nesreća; radi na organizovanju i pružanju njege i određenih vidova zdravstvene zaštite nedovoljno zbrinutim iznemoglim licima i drugim građanima kojima je takva pomoć neophodna; radi na zdravstvenom vaspitanju i prosvjećivanju građana, posebno djece i omladine; pruža usluge smještaja i ishrane izbjeglicama, raseljenim i drugim licima kojima je takav vid pomoći neophodan iz socijalnih, zdravstvenih i drugih razloga i organizuje prehranu stanovništva u vanrednim prilikama; organizuje prikupljanje pomoći žrtvama oružanih sukoba i masovnih nesreća u drugim zemljama; sarađuje sa zdravstvenim obrazovnim i socijalnim organizacijama oko organizovanja preventivnih mjera zdravstvene zaštite, vaspitnih aktivnosti u oblasti zdravstvenog prosvjećivanja i kod rješavanja socijalnih problema u određenim sredinama; učestvuje u zbrinjavanju napuštene djece bez roditeljskog staranja, djece ometene u psihičkom i fizičkom razvoju, vaspitno zanemarene i zapuštene djece, starih i iznemoglih i nezbrinutih lica; učestvuje u osposobljavanju građana za pružanje prve pomoći i samopomoći, kao i za vršenje drugih građanskih dužnosti iz oblasti samozaštite; učestvuje u akcijama iz oblasti vaspitanja radi bezbjednosti u saobraćaju; populariše dobrovoljno davalaštvo krvi, okuplja dobrovoljne davaoce krvi i o njima vodi evidenciju; učestvuje u organizovanju i raspoređivanju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda i oružanih sukoba koji prima od međunarodnih i nacionalnih organizacija i društava Crvenog krsta i drugih organizacija i darodavaca; učestvuje u organizovanju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti; vrši poslove traženja nestalih lica i obavještavanje o žrtvama rata u skladu sa zakonom; vrši poslove koji proističu iz odredaba Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata od 12. avgusta 1949. i drugih međunarodnih obaveza koje je preuzela Republika Srpske; 

Član 5. 
Svojim Statutom, u skladu sa zakonom, Crveni krst utvrđuje zadatke organizacije, način rada, osnove finansiranja, organe i stručnu službu i njihova ovlašćenja i odgovornosti, kao i druga pitanja od značaja za djelatnost i ovlašćenja Crvenog krsta. 

Član 6. 
Za izvršavanje svojih zadataka Crveni krst stiče sredstva: od članarine redovnih i pomažućih članova; od priloga građana i pravnih lica, poklona i zavještanja; od prihoda ostvarenih iz organizovanih akcija povodom „Nedjelje Crvenog krsta“ i „Nedjelje borbe protiv tuberkuloze“ od prihoda ostvarenih u skladu sa Čl. 9 i 11 ovog zakona; iz budžeta, fondova, i drugih izvora za finansiranje namjenskih djelatnosti; od prihoda ostvarenih preko drugih organa i organizacija; od vlastitih uslužnih i drugih djelatnosti utvrđenih Statutom Crvenog krsta; od lutrije i drugih prihoda ostvarenih od igara na sreću; od prihoda imovine i prava Crvenog krsta (zakup poslovnog prostora i sl.); iz drugih izvora, utvrđenih Statutom Crvenog krsta u skladu sa Zakonom. 

Član 7. 
U slučaju elementarne nepogode, epidemije ili druge veće nesreće, Crveni krst, u izvršavanju svojih zadataka i poslova, ima pravo prvenstva u prevozu lica i materijala na svim sredstvima javnog saobraćaja, te pravo prvenstva saopštavanja vijesti putem sredstava javnog informisanja, kao i pravo prvenstva u obezbjeđivanju sredstava za izvršavanje tih aktivnosti. 

Član 8. 
U Crvenom krstu obrazuje se Služba traženja radi vršenja poslova obavještavanja o žrtvama rata predviđenih Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12. avgusta 1949. godine, evidentiranja djece odvojene od roditelja usled ratnih sukoba, kao i radi traženja lica koja su nestala usled ratnih događaja. Sredstva za finansiranje ovih i drugih poslova iz nadležnosti Republike Srpske koji proističu iz međunarodnih ugovora, u čijem izvršavanju prema smjernicama Vlade Republike Srpske, učestvuje Crveni krst, obezbjeđuju se u Budžetu Republike Srpske. 

Član 9. 
Organizacije i druga pravna lica kao i građani i njihova udruženja koji organizuju priredbe (kulturne, bioskopske, zabavne, sportske i dr.), na koje je dozvoljen pristup sa plaćenim ulaznicama, dužni su da naplaćuju u korist Crvenog krsta 5% na vrijednost svake prodate ulaznice. Neće se smatrati priredbama, u smislu prethodnog stava, izložbe slika, skulptura ili drugih predmeta umjetničke ili muzejske vrijednosti, pozorišne predstave, kao ni priredbe koje organizuju učenici i studenti u krugu škole i fakulteta za učenike odnosno studente. Pravna i fizička lica koja vrše prodaju gramofonskih ploča, video i muzičkih kaseta, osim gramofonskih ploča i snimljenih video kaseta, magnetofonskih i magnetnih traka iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, vaspitanja, umjetnosti, klasične i ozbiljne muzike (govorna djela namjenjena učenju stranih jezika, kao i dramska, operska, simfonijska, kamerna, horska, orkestarska i etnomuzikološka djela, djela dječije i revolucionarne pjesme), dužne su da naplaćuju u korist Crvenog krsta 5% na vrijednost svake prodate ploče i kasete. 

Član 10. 
Radi propagiranja djelatnosti i ciljeva Crvenog krsta, kao i obezbjeđivanja sredstava za izvršenje njegovih zadataka utvrđenih ovim zakonom, Crveni krst organizuje „Nedelju borbe protiv tuberkuloze“ i „Nedelju Crvenog krsta“. „Nedjelja Crvenog krsta“ održava se svake godine u drugoj sedmici mjeseca maja, a „Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“ u trećoj sedmici mjeseca septembra. 

Član 11. 
Za vrijeme trajanja „Nedjelje Crvenog krsta“ i „Nedjelje borbe protiv tuberkuloze“, pravna i fizička lica dužna su da, prodajom markica koje za tu priliku štampa i distribuira nadležni organ Crvenog krsta, u korist Crvenog krsta, naplaćuje iznos: na svaku prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, 30% nominalne vrijednosti poštanske marke za pismo od 100 grama u unutrašnjem saobraćaju; na poštanske pošiljke, osim na pošiljke novina i časopisa, 25% nominalne vrijednosti poštanske marke za pismo od 20 grama u unutrašnjem saobraćaju. 

Član 12.
Crveni krst posebno njegove opštinske organizacije mogu za vrijeme „Nedjelje Crvenog krsta“ i „Nedjelje borbe protiv tuberkuloze“, kao i za vrijeme drugih organizovanih akcija solidarnosti, organizovati prikupljanje dobrovoljnih priloga. 

Član 13. 
Obveznici naplate sredstava iz Člana 9. i 11. ovog zakona dužni su da naplaćena sredstva uplaćuju na žiro račun opštinske organizacije Crvenog krsta na čijem se području nalazi prodajno mjesto na kojem su sredstva naplaćena, u roku od 10 dana od dana naplate tih sredstava. Kontrolu obračuna uplate sredstava, u smislu prethodnog stava, kod korisnika društvenih sredstava vrši Služba za platni promet i finansijsku kontrolu. Raspodjela sredstava ostvarenih u smislu stava 1. ovog člana vrši se na način propisan opštim aktom Crvenog krsta. 

Član 14. 
Ako Crveni krst, u skladu sa članom 4. tačka 5. ovog zakona, organizuje prehranu za određene kategorije građana, takva djelatnost neće se smatrati ugustiteljskom djelatnošću i za tu djelatnost neće se plaćati društene obaveze u smislu propisa o ugostiteljskoj djelatnosti. 

Član 15.
Nadzor nad zakonitošću rada opštinskih organizacija Crvenog krsta vrši opštinski organ uprave nadležan za poslove društvenih djelatnosti, a nadzor nad zakonitošću rada Republičke organizacije Crvenog krsta vrši Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite. 

Član 16. 
Novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 4000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija i drugo pravno lice ako: kao organizator priredbi na koje je dozvoljen pristup sa plaćenom ulaznicom ne vrši naplatu odgovarajućeg iznosa sredstava u korist Crvenog krsta (Član 9. stav 1. ) ; prilikom prodaje gramofonskih ploča i video i muzičkih kaseta i snimljenih video kaseta ne vrši naplatu odgovarajućeg iznosa sredstava u korist Crvenog krsta (Član 9. stav 3. ); za vrijeme trajanja „Nedjelje Crvenog krsta“ i „Nedjelje borbe protiv tuberkuloze“ ne vrši naplatu odgovarajućeg iznosa sredstava u korist Crvenog krsta na svaku prodatu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju i na sve poštanske pošiljke novina i časopisa (Član 11.); sredstva naplaćena na osnovu Člana 9. i 11. ovog zakona ne uplati na način u roku određenom Članom 13. stav 1. ovog zakona. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u organizaciji i drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 do 600 dinara.

Član 17. 
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Crvenom krstu Srpske Republike Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik srpskog naroda u BiH“, broj 9/92). 

Član 18. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Broj: 02-955/94 19. jul 1994. godine