Priprema i odgovor na katastrofe

Priprema i odgovor na katastrofe

Program priprema i odgovor na katastrofe je usmjeren na razvijanje kapaciteta unutar Crvenog krsta (obuku kadrova i njihovo opremanje) kako bi Crveni krst bio sposoban da u okviru svog mandata odgovori na prirodne i druge katastrofe. Program je veoma značajan za humanitarnu organizaciju poput Crvenog krsta i realizuje se po uzoru na razvijena nacionalna društva te ima za cilj da privuče što više volontera koji će biti obučeni da pruže pomoć ljudima u slučaju prirodne ili druge katastrofe.

Osnovni zadaci Crvenog krsta Republike Srpske u pripremi i odgovoru na katastrofe obuhvataju razvoj kapaciteta i uspostavljanje mreže volontera Crvenog krsta i njegovih oblika organizovanja, radi osposobljavanja za efikasne odgovore u slučaju prirodnih i drugih nesreća na dobro struktuiran i koordinisan način, u cilju smanjenja broja žrtava i ublažavanja posljedica nesreća.

S tim u vezi, Crveni krst Republike Srpske, preko višenamjenskih terenskih jedinica (VTJ-koje su formirane i djeluju na regionalnom nivou) i višenamjenskih terenskih ekipa (VTE – koje su formirane i djeluju na nivou opština) koje su obučene da intervenišu u slučaju prirodne ili druge katastrofe (poplave, požari, zemljotresi,...) i pruže urgentnu pomoć ugroženom stanovništvu. U tom smislu, njihova redovna vježba, kako u sastavu Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske, tako i samostalno, od velike je važnosti za realizaciju ovih aktivnosti.

Višenamjenske terenske jedinice broje 12 članova i imaju sljedeću strukturu:

 1. Rukovodstvo VTE - rukovodilac VTE, radio veza-vozač,
 2. Prva pomoć i zdravstveno zbrinjavanje - ljekar, 2 zdravstvena radnika, obezbjeđenje higijensko-epidemioloških uslova,
 3. Briga o nepovrijeđenom i ugroženom licu – služba traženja, kućna njega, psiho-socijalni rad i informisanje, smještaj i ishrana.

Višenamjenske terenske jedinice broje 14 članova, i u njima, osim gore navedene tri grupe djeluje i četvrta: Tehnička podrška – koja podrazumijeva obezbjeđivanje privremenog smještaja za ugroženo stanovništvo.  Članovi VTJ i VTE prolaze obuku iz navedenih oblasti, radi pružanja adekvatne pomoći prilikom zbrinjavanja ugroženih lica.

Saradnja sa Republičkom upravom Civilne zaštite RS

Crveni krst Republike Srpske i Republička uprava Civilne zaštite su dana 29.11.2002.godine potpisali Sporazum  o saradnji u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Ovaj Sporazum definiše okvirne uslove saradnje u zaštiti od prirodnih i drugih nesreća, naročito u:

 • Planiranju i sprovođenju preventivnih mjera za zaštitu od poplava, požara, zemljotresa, saobraćajnih nezgoda, radioloških, industrijskih i drugih nesreća;
 • Međusobnom obavještavanju o opasnostima, nastanku i posljedicama nesreća;
 • Međusobnoj pomoći pri zaštiti, spasavanju i uklanjanju posljedica nesreća uključujući angažovanje jedinica civilne zaštite;
 • Obrazovanju i osposobljavanju pripadnika civilne zaštite kroz informativne sastanke, kurseve, seminare i redovno školovanje;
 • Razmjenu naučnih i tehničkih podataka te drugih dokumenata bitnih za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;
 • Koordiniranje rada i razmjenjivanje podataka pri izradi procjene potencijalnih opasnosti koje mogu ugroziti stanovništvo i materijalna dobra i mogućih posljedica;
 • Sprovođenju zajedničkih oblika obuke, treninga i vježbi provjeravanje i unapređivanje planiranih mjera u zaštiti i spasavanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • Usklađivanje planova civilne zaštite u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • Ustupanje opreme i drugih materijalno-tehničkih sredstava.

Zadatak Crvenog krsta Republike Srpske, u slučaju katastrofe, jeste da stanovništvu ugroženog područja pruži neophodnu pomoć i olakša patnje sa kojima se, tom prilikom, suočava.