Statut Crvenog krsta Republike Srpske

Statut Crvenog krsta Republike Srpske

Na osnovu Zakona o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 18/94 i 110/03), člana 32. Statuta Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, člana 35. Statuta Crvenog krsta Republike Srpske, Skupština Crvenog krsta Republike Srpske donosi

 

S T A T U T
CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE


 

I. OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Crveni krst Republike Srpske je jedinstvena, dobrovoljna, humanitarna, nevladina organizacija koja djeluje na teritoriji Republike Srpske.

Crveni krst Republike Srpske je priznat Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Zakonom o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske u skladu sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava od rata od 12.avgusta 1949.godine kao jedina organizacija Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske i konstitutivni je dio Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Misija Crvenog krsta Republike Srpske je da sprečava i olakšava ljudsku patnju, da štiti život i zdravlje i da obezbijedi poštovanje ljudskog bića, naročito u vrijeme oružanih sukoba i drugih vanrednih stanja, da radi na sprečavanju bolesti i na unapređenju zdravlja i socijalne zaštite, da podstiče dobrovoljnost i stalnu spremnost članova Pokreta da pruže pomoć i opšte osjećanje solidarnosti prema svima kojima je potrebna njegova zaštita i pomoć.

U svom radu Crveni krst Republike Srpske rukovodi se osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a to su: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost i djeluje u skladu sa Statutom Pokreta.

Crveni krst Republike Srpske sarađuje sa organima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i drugim srodnim lokalnim i međunarodnim humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim organizacijama direktno ili preko Društva Crvenog krsta/križa BiH.
 

Član 3.

Znak Crvenog krsta Republike Srpske je krst Crvene boje koji ima čitiri jednaka kraka na bijelom polju.

Crveni krst Republike Srpske ima svoju zastavu. Zastava je bijele boje sa znakom Crvenog krsta na mjestu gdje se ukrštaju dijagonale.
 

Član 4.

Sjedište Crvenog krsta Republike Srpske je u Istočnom Sarajevu,  opština Pale, Dobrovoljnih davalaca krvi bb.

Član 5.

Crveni krst Republike Srpske ima svojstvo pravnog lica.

Crveni krst Republike Srpske čine opštinske organizacije Crvenog krsta koje djeluju na teritoriji Republike Srpske.
 

Član 6.

Pečat Crvenog krsta Republike Srpske je okruglog oblika sa tekstom "CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE - ISTOČNO SARAJEVO" ispisan ćirilicom i latinicom. U sredini pečata je znak Crvenog krsta.
 

Član 7.

U ostvarivanju ciljeva Crveni krst Republike Srpske:

 • radi na zdravstveno-socijalnoj zaštiti i zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i učestvuje u organizovanju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti,
 • učestvuje u organizovanju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite građana u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća,
 •  Crveni krst Republike Srpske učestvuje u organizovanju pomoći žrtvama elementarnih nepogoda i oružanih sukoba i raspoređuje humanitarnu pomoć primljenu od Društva Crvenog krsta/križa BiH, nacionalnih društava, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i drugih organizacija i darodavalaca,
 • organizuje prikupljanje i slanje pomoći u zemlji i inostranstvu koju građani, državni organi, organizacije i drugi darodavci pružaju radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija i oružanih sukoba,
 • sarađuje sa zdravstvenom službom, sanitetskom službom Vojske Republike Srpske, Civilnom zaštitom na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u slučaju oružanih sukoba i učestvuje u obučavanju stanovništva za pružanje prve medicinske pomoći,
 •  učestuje u prihvatanju i smještanju evakuisanog stanovništva i u sprovođenju drugih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju izbjeglog, raseljenog i drugog nastradalog i ugroženog stanovništva i spajanju porodica,
 •  vrši poslove koji proističu iz odredaba Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata od 12.avgusta 1949.godine i Dopunskih protokola od 8.juna 1977.godine i drugih međunarodnih obaveza u toj oblasti osim poslova sa elementom inostranosti,
 • vrši funkciju službe traženja predviđene Ženevskim konvencijama od 12.avgusta 1949.godine i obavlja poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja i davanja podataka i dokumentacije o žrtvama oružanih sukoba i masovnih nesreća,
 • vrši difuziju međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa Crvenog krsta,
 • zalaže se za prijateljstvo, solidarnost i saradnju među narodima i za očuvanje i unapređenje mira,
 • vaspitava svoje članove i građane, a posebno djecu i omladinu u duhu humanizma i poštovanja ljudske ličnosti,
 • razvija i unapređuje dobrovoljni rad u oblasti socijalne zaštite, posebno na pružanju pomoći socijalno ugroženim licima,
 • podstiče, osposobljava i organizuje građane da rade na očuvanju svoga zdravlja,
 •  radi na očuvanju, unapređenju i zaštiti čovjekove okoline,
 • motiviše i okuplja građane za dobrovoljno, anonimno i besplatno davanje krvi,
 • osposobljava kadrove za izvršavanje zadataka Crvenog krsta,
 • vrši i druge zadatke koje mu povjere nadležni organi u skladu sa ciljevima Crvenog krsta,
 • obezbjeđenje prve pomoći na putevima, obuka i organizovanje polaganja ispita prve pomoći za vozače motornih vozila,
 • vrši upozoravanje na opasnost od mina, praćenje i evidenciju nastradalih od mina i pomoć žrtvama od mina.

Pored navedenih ciljeva i zadataka Crveni krst Republike Srpske se bavi povremeno i u manjem obimu i sljedećim:

 • Prevoz putnika u drumskom saobraćaju,
 •  Prevoz robe u drumskom saobraćaju,
 • Opravka i održavanje drumskih motornih vozila,
 • Nepomenute usluge u oblasti prometa, usluge unutrašnje i međunarodne špedicije, posredništva, vršenja komisionih poslova u oblasti prometa robe i saobraćaja i sl.,
 • Ostale nepomenute usluge,
 • Ugostiteljske usluge smještaja,
 • Hoteli, moteli, pansioni i turistička naselja sa sezonskim poslovanjem,
 • Hoteli, moteli, pansioni i turistička naselja sa cjelogodišnjim poslovanjem,
 • Radnička, dječija i omladinska odmarališta,
 • Kampovi,
 • Ostale usluge smještaja, prenoćišta, gostionice, planinarski domovi, kola za spavanje, turistički smještaj u domaćoj radinosti i sl.,
 • Ugostiteljske usluge ishrane,
 •  Restorani sa usluživanjem,
 • Restorani sa samousluživanjem,
 • Restorani društvene ishrane,
 • Ostale usluge ishrane,
 • Ostale ugostiteljske usluge-kafane, krčme, bifei, barovi i sl., i
 •  Javna skladišta.

Član 8.

U ostvarivanju svojih zadataka na osnovu temeljnih principa i kao konstitutivni dio Društva Crvenog krsta/križa BiH, Crveni krst Republike Srpske sarađuje sa državnim organima, sanitetskom službom oružanih snaga, civilnom zaštitom, organima zdravstvene i socijalne zaštite,  vjerskim zajednicama, humanitarnim i drugim lokalnim i međunarodnim oranizacijama ili udruženjima građana.

Član 9.

Rad organizacija i organa Crvenog krsta Republike Srpske je javan.
 

III. ČLANSTVO
 

Član 10.

Članstvo u Crvenom krstu Republike Srpske čine članovi:

 • redovni,
 • dopisni,
 • počasni i
 • patroni.
   

Član 11.

Na osnovu principa Crvenog krsta, Crveni krst Republike Srpske je otvoren za sve građane, okuplja i organizuje ljude dobre volje bez obzira na pol, nacionalnu, vjersku i političku pripadnost, jezik, rasu i klasu.

Član 12.

Član Crvenog krsta Republike Srpske može biti svako lice koje prihvata Statut Crvenog krsta Republike Srpske, plaća članarinu i aktivno učestvuje u ostvarivanju njegovih zadataka u jednoj od organizacija Crvenog krsta Republike Srpske.

Aktivni članovi

Aktivni članovi su one osobe koje su se složile da pružaju usluge Crvenom krstu Republike Srpske i registrovani su kao takvi od strane Opštinskog odbora Crvenog krsta.

Dopisni članovi

Dopisni članovi su one osobe koje plaćaju godišnju članarinu koju je odredila Skupština CKRS.

Počasni članovi

Počasni članovi su oni koje je promovisao Republički odbor CKRS na prijedlog nižih oblika organizovanja Crvenog krsta Republike Srpske u znak priznanja za izuzetne usluge Crvenom krstu Republike Srpske.

Patron

Patron je javna osoba koju je izabrao Republički odbor CKRS i koja neprekidno pomaže Crveni krst Republike Srpske.


          Svi članovi plaćaju godišnju članarinu.

Član 12.a

Članovi CKRS mogu biti djeca, mladi i odrasli.
Članovi mlađi od 15 godina čine podmladak CKRS.
Članovi od 15 do 27 godina čine mlade CKRS.
Članovi stariji od 27 godina čine odraslo članstvo CKRS.
 

Član 12.b.

Prava i dužnosti članova

Članovi imaju sljedeće dužnosti:

 • da se drže osnovnih principa id a ih dalje šire,
 • da promovišu rad CKRS,
 • da prihvataju i poštuju odredbe Statuta,
 • da plaćaju godišnju članarinu,
 • da aktivno učestvuju u radu CKRS.

Članovi imaju sljedeća prava:

 • da biraju i da budu birani u organe i tijela,
 • da učestvuju i glasaju na sastancima Skupštine Opštinske organizacije Crvenog krsta ili ako su birani u Skupštini CKRS,
 • da prezentiraju prijedloge i postavljaju pitanja bilo kojem autoritetu u CKRS.

Član 13.

Član Crvenog krsta Republike Srpske:

 • svojim angažovanjem doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadataka Crvenog krsta,
 •  podstiče, širi i razvija čovjekoljublje, solidarnost i druga etička svojstva,
 • doprinosi poboljšanju socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih, kulturnih uslova rada i življenja,
 • populariše i afirmiše organizaciju Crvenog krsta,
 • ostvaruje sva prava organizacije Crvenog krsta utvrđena Statutom i drugim aktima.

Član 14.

Članstvo u Crvenom krstu Republike Srpske prestaje:

 •  istupom iz članstva po vlastitoj volji,
 • smrću člana,
 • nepodmirivanjem članskog doprinosa tokom kalendarske godine uprkos pismenoj opomeni,
 •  isključenjem zbog štetnog ponašanja i ponašanja suprotnog odredbama Statuta CKRS, ponašanja koje ugrožava reputaciju i po svom karakteru odstupa od sedam principa.

Isključeni članovi gube sva prava vezana za članstvo u CKRS.
Uplaćeni iznosi i prilozi se ne vraćaju isključenim članovima.
O isključenju člana u prvom stepenu odlučuje Odbor Opštinske organizacije Crvenog krsta u koju je učlanjen.
Na Odluku o isključenju član ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji Skupštine CKRS čija je Odluka konačna.

Član 15.

Članstvo u Crvenom krstu Republike Srpske prestaje:

 • istupom iz članstva po vlastitoj volji,
 • smrću člana,
 • nepodmirivanjem članskog doprinosa tokom kalendarske godine uprkos pismenoj opomeni,
 •  isključenjem zbog štetnog ponašanja i ponašanja suprotnog odredbama Statuta CKRS, ponašanja koje ugrožava reputaciju i po svom karakteru odstupa od sedam principa.

 

Isključeni članovi gube sva prava vezana za članstvo u CKRS.
Uplaćeni iznosi i prilozi se ne vraćaju isključenim članovima.
O isključenju člana u prvom stepenu odlučuje Odbor Opštinske organizacije Crvenog krsta u koju je učlanjen.
Na Odluku o isključenju član ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji Skupštine CKRS čija je Odluka konačna.
 

Član 16.

Skupština Crvenog krsta donosi Pravilnik kojim se uređuju uslovi i kriteriji za dodjeljivanje zvanja i priznanja.

IV ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA
 

Član 17.

Osnovna organizacija Crvenog krsta je osnovni oblik organizovalja članstva Crvenog krsta.

Osnovna organizacija Crvenog krsta osniva se prema mjestu stanovanja, rada i školovanja.

Član 18.

Po osnovu stanovanja, po pravilu, mjesne organizacije se organizuju u mjesnoj zajednici odnosno naselju.

Član 19.

Na osnovu rada osnovne organizacije Crvenog krsta organizuju se u preduzećima i ustanovama.

Član 20.

U većim preduzećima i mjesnim zajednicama uz saglasnost opštinskog odbora može se obrazovati više osnovnih organizacija.

U preduzećima, mjesnim zajednicama i naseljima mogu se formirati zajednička koordinaciona tijela.

U okviru osnovne organizacije mogu se organizovati podružnice i aktivi.

Osnovna organizacija Crvenog krsta bira predsjednika, sekretara i blagajnika.

Član 21.

U sastavu organizacije Crvenog krsta djeluje organizacija Podmlatka i Omladine Crvenog krsta.

Po osnovu školovanja osnovne organizacije Crvenog krsta se organizuju u školama, kao organizacija Podmlatka u osnovnoj školi, a u srednjoj školi i na fakultetu kao organizacija Omladine Crvenog krsta.

Osnovna organizacija Podmlatka i Omladine Crvenog krsta, zavisno od uslova, može obrazovati svoje oblike djelovanja po odjeljenjima, razredima i godinama studija, što se reguliše aktima osnovne organizacije Podmlatka i Omladine Crvenog krsta.
 

Član 22.

Ciljevi i zadaci Podmlatka i Omladine Crenog krsta su:

 • upoznavanje mladih sa ciljevima i zadacima Crvenog krsta i motivisanje i osposobljavanje za njihovo ostvarivanje,
 • razvijanje humanosti, prijateljstva, saradnje, solidarnosti i razumijevanja među mladima,
 • podizanje zdravstvene kulture mladih da čuvaju i unapređuju svoje zdravlje i zdravlje svoje okoline.

Član 23.

Pri Republičkom i Opštinskom odboru Crvenog krsta obrazuje se sekcija Podmlatka i Omladine Crvenog krsta, kao oblik rada za usmjeravanje aktivnosti.

Članovi sekcije biraju se iz redova mladih Crvenog krsta, iz reda prosvjetnih, zdravstvenih, socijalnih radnika i drugih aktivista spremnih da se angažuju na zadacima Podmlatka i Omladine Crvenog krsta.

Članovi Omladine Crvenog krsta mogu biti birani u sve organe opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta i u sve organe CKRS.

Kao oblik rada mladih u Crvenom krstu Republike Srpske djeluje Konferencija mladih. Konferencija u Skupštinu Crvenog krsta Republike Srpske predlaže tri člana.

Republički odbor Crvenog krsta će donijeti Pravilik kojim će se bliže odrediti organizacija i oblik akcionog povezivanja i djelovanja Podmlatka i Omladine u organizaciji Crvenog krsta RS.

Član 24.

Osnovne i mjesne organizacije Crvenog krsta povezuju se na teritoriji opštine u opštinsku organizaciju Crvenog krsta.

Član 25.

Opštinske organizacije Crvenog krsta povezuju se na teritoriji Republike Srpske i konstitutivni su dio CKRS.

Opštinska organizacija Crvenog krsta ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.
 

Član 26.

Opštinska organizacija Crvenog krsta ima svoju skupštinu, odbor i nadzorni odbor.

Opštinski odbor Crvenog krsta iz reda istaknutih članova Crvenog krsta imenuje sekretara OOCK. Mandat sekretara traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa odlukom Republičkog odbora CKRS o načinu, uslovima i kriterijima za izbor Generalnog sekretara i sekretara OOCK i GOCK.

Opštinska organizacija Crvenog krsta svojim Statutom i drugim aktima utvrđuje sastav i nadležnost organa opštinske organizacije, imenuje i razrješava sekretara OOCK u skladu sa Statutom i Odlukama Crvenog krsta Republike Srpske, kao i unutrašnju organizaciju i djelatnost organizacije.

Opštinske organizacije Crvenog krsta svoje programske aktivnosti realizuju u skladu sa Statutom CKRS i odlukama i zaključcima Skupštine i Republičkog odbora CKRS.
 

Član 27.

OOCK povezuju se na teritoriji grada u GOCK.

Član 28.

GOCK ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.
 

Član 29.

GOCK ima svoju Skupštinu, Odbor i Nadzorni odbor.

Svojim Statutom i drugim aktima GOCK utvrđuje sastav i nadležnost organa GOCK imenuje i razrješava sekretara GOCK u skladu sa Statutom i Odlukama Crvenog krsta Republike Srpske, kao i unutrašnju organizaciju i djelatnost organizacije. Gradski odbor Crvenog krsta iz reda istaknutih članova Crvenog krsta imenuje sekretara GOCK.

Mandat sekretara traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa odlukom Republičkog odbora CKRS o načinu, uslovima i kriterijima za izbor Generalnog sekretara i sekretara OOCK i GOCK.
 

Član 30.

Radi koordinacije rada na realizaciji programskih zadataka i ostvarivanja ciljeva CKRS, opštinske i gradske organizacije Crvenog krsta formiraju na određenom području Koordinacione odbore Crvenog krsta.

U okviru CKRS formirani su sledeći Koordinacioni odbori Crvenog krsta:

 • KOCK Krajina sa GOCK Banja Luka,
 • KOCK Sarajevsko-Romanijske regije sa GOCK Srpsko Sarajevo,
 • KOCK Prijedor,
 • KOCK Doboj,
 • KOCK Mrkonjić Grad,
 • KOCK Semberija, Majevica i Posavina,
 • KOCK Birač,
 • KOCK Stara Hercegovina i
 • KOCK Istočna Hercegovina.
   

Član 31.

Koordinacioni odbor koordinira i prati realizaciju programskih aktivnosti Skupštine, Republičkog odbora i Sekretarijata Crvenog krsta Republike Srpske.

Koordinacioni odbor sačinjavaju sekretari opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta sa područja na kome djeluje koordinacioni odbor.

Sekretara Koordinacionog odbora bira Republički odbor na prijedlog sekretara CKRS i KOCK iz redova istaknutih aktivista, koji svoju funkciju obavlja volonterski.

Koordinacioni odbori za svoj rad odgovaraju sekretaru CKRS i Republičkom odboru Crvenog krsta Republike Srpske.

Mandat članova Koordinacionog odbora i sekretara traje četiri godine i može se obnoviti.
 

V. ORGANI CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE
 

Član 32.

Organi Crvenog krsta Republike Srpske su:

 • Skupština,
 • Republički odbor,
 • Nadzorni odbor

Član 33.

Skupština je najviši organ organizacije Crvenog krsta Republike Srpske.

Skupština Crvenog krsta Republike Srpske svojom odlukom utvrđuje način izbora i broj članova Skupštine srazmjerno broju redovnihčlanova opštinskih organizacija, s tim da svaka opštinska organizacija Crvenog krsta bude zastupljena u Skupštini.
 

Član 34.

Mandat članova skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, s tim što organ koji ih je izabrao u Skupštinu može da ih razriješi i prije isteka mandata.

Član 35.

Skupština Crvenog krsta Republike Srpske ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi Statut i usvaja Statut Društva Crvenog krsta/križa BiH,
 • donosi Poslovnik o radu, pravilnike i druga akta,
 • razmatra i donosi Program i Plan rada organizacije,
 • donosi finansijski plan, razmatra i usvaja završni račun Crvenog krsta Republike Srpske,
 • razmatra i usvaja Izvještaj o radu Republičkog odbora i Nadzornog odbora,
 • razmatra problematiku rada Republičkog odbora i drugih organa Crvenog krsta,
 • bira predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine,
 • bira članove Republičkog Odbora,
 • bira predsjednika, potpredsjednika i članove Nadzornog odbora,
 • imenuje Statutarnu komisiju od tri člana,
 • određuje svoje predstavnike u organima i tijelima Društva Crvenog krsta/križa BiH,
 • odlučuje o dodjeli priznanja,
 • obavlja druge poslove za koje utvrdi da su od posebnog interesa za organizaciju.
   

Član 36.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se jednom godišnje.

Vanredno zasjedanje Skupštine može se održati ako to zahtijevaju posebne okolnosti i potrebe.

Vanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik ili potpredsjednik na zahtjev Republičkog odbora, Nadzornog odbora ili 1/5 članova Skupštine.

Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom prisutnih članova Skupštine, izuzev o pitanjima o kojima nije drugačije određeno Statutom.

Član 37.

Republički odbor je izvršni organ Skupštine i obavlja poslove i zadatke utvrđene Statutom, odlukama i zaključcima Skupštine.

Član 38.

Republički odbor  broji 15 članova.

Skupština svojom odlukom utvrđuje način izbora članova Odbora uz poštovanje teritorijalne zastupljenosti i broja redovnih članova, s tim da svi koordinacioni i gradski odbori budu zastupljeni u Republičkom odboru.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine su istovremeno i predsjednik i potpredsjednici Odbora.

Mandat članova Odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Iz opravdanih razloga članovi Odbora mogu biti razriješeni članstva i prije isteka mandata.

Članovi Republičkog odbora biraju se iz reda članova Skupštine.

Član 39.

Nadležnosti Republičkog odbora su:

 • donosi Poslovnik o radu,
 • utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština,
 • sprovodi odluke, zaključke, preporuke i smjernice Skupštine,
 • imenuje Generalnog sekretara CKRS,
 • donosi Odluku o načinu, uslovima i kriterijima za izbor Generalnog sekretara i sekretara OOCK i GOCK,
 • donosi pravilnike i druga akta,
 • utvrđuje i dodjeljuje priznanja Crvenog krsta Republike Srpske,
 • proglašava počasne članove Crvenog krsta Republike Srpske,
 • utvrđuje stavove i smjernice za djelovanje organizacije u Društvu Crvenog krsta/križa BiH, Međunarodnom pokretu Crvenog krsta, saradnju i odnose sa drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama humanitarnog, zdravstvenog i socijalnog karaktera i razmatra važnije aktuelne zadatke iz ove oblasti,
 • donosi preporuke i rezolucije o važnim aktuelnim pitanjima Crvenog krsta,
 • utvrđuje stavove i smjernice i koordinira djelovanje Crvenog krsta Republike Srpske u osnovnim oblastima rada,
 • utvrđuje visinu članarine,
 • osniva institucije, preduzeća, stručne službe i druge uslužne jedinice za djelovanje Crvenog krsta na nivou Republike Srpske, prati njihov rad i predlaže i preduzima mjere iz svoje nadležnosti,
 •  utvrđuje zadatke organizacije Crvenog krsta u vanrednim stanjima,
 •  imenuje predstavnike Crvenog krsta Republike Srpske u drugim organizacijama,
 • inicira i koordinira akcije od interesa za organizaciju Crvenog krsta Republike Srpske,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada, finansijskog plana, završnog računa i drugih dokumenata,
 • priprema materijale za sjednice Skupštine,
 • sarađuje sa republičkim organima i organizacijama,
 • daje mišljenja o izboru predsjednika i sekretara opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta,
 • sprovodi zadatke Crvenog krsta u slučaju rata, neposredne ratne opasnosti, elementarnih nesreća i katastrofa,
 • koordinira rad radnih tijela Odbora,
 • stara se o izvršenju finansijskog plana,
 • odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava,
 •  obavlja i druge poslove po ovlaštenju Skupštine.

Član 40.

Republički odbor CKRS donosi odluku o obrazovanju Komisija Republičkog odbora kao oblika djelovanja i vrši izbor njihovih članova te imenuje predsjednika i potpredsjednika Komisije.

Sekretar CKRS imenuje sekretara Komisije.Komisije broje po pet članova.

Republički odbor CKRS kao oblik djelovanja pri CKRS obrazuje sledeće Komisije:

 • Komisiju za organizaciju, razvoj, kadrove i priznanja,
 • Komisiju za socijalno humanitarnu djelatnost,
 • Komisiju za podmladak i omladinu,
 • Komisiju za zdravstvenu djelatnost,
 • Komisiju za dobrovoljno davalaštvo krvi,
 • Komisiju za marketing i menadžment,
 • Komisiju za međunarodno humanitarno pravo i međunarodnu saradnju,
 • Komisiju za informisanje i izdavačko propagandnu djelatnost i
 • Komisiju Službe traženja.
   

Član 41.

U ratu i drugim vanrednim okolnostima koje duže traju Skupština Crvenog krsta Republike Srpske može poslove iz svoje nadležnosti djelimično ili u cjelosti prenijeti na Odbor, s tim da je Odbor dužan Skupštini na prvom zasjedanju Skupštine podnijeti izvještaj o radu u tom periodu.

Odbor radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Član 42.

Republički odbor je odgovoran za ukupno funkcionisanje i djelovanje Crvenog krsta, i za uspješno provođenje programskih djelatnosti Crvenog krsta na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

Republički odbor im pravo i dužnost da preuzima odgovarajuće mjere prema opštinskim, gradskim i koordinacionim odborima Crvenog krsta, daje uputstva za rad istih, da obustavi izvršenje odluka suprotnih zakonu, Statutu i drugim propisima, a koje štete interesu Crvenog krsta.

Ako odbor opštinske organizacije Crvenog krsta nije u stanju da obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom, Republički odbor će predložiti skupštini opštinske organizacije da preduzme odgovarajuće mjere, a po potrebi da razriješi dužnosti odbor ili rukovodne kadrove u organizaciji i izabere nove.

Ukoliko skupština opštinske organizacije ne postupi po uputstvu Republičkog odbora,Odbor može suspendovati rad odbora i rukovodne kadrove u opštinskim organizacijama i imenovati povjereništvo koje je dužno da u roku od šest mjeseci otkloni uzroke nezakonitog i lošeg rada, te sazove skupštinu na kojoj će izvršiti izbor  odbora ili rukovodnih kadrova.                        .
 

Član 43.

Nadzorni odbor je organ koji vrši nadzor i kontrolu nad materijalno-finansijskim poslovanjem organizacije Crvenog krsta.

Nadzorni odbor ima pet članova. Mandat članova Odbora traje četiri godine i može se obnoviti. Sjednicu Nadzornog odbora saziva  i njenim radom rukovodi predsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga potpredsjednik.

Član 44.

Nadležnosti Nadzornog odbora su:

 • vrši nadzor i kontrolu materijalnog i finansisjkog poslovanja organizacije,
 • vrši pregled novčanih, finansijskih i materijalnih knjiga i dokumenata, stanje blagajne i imovine organizacije Crvenog krsta,
 • kontrola distribucije humanitarne pomoći,
 • po nalogu Odbora ili po sopstvenoj procjeni vrši pregled materijalno-finansijskog poslovanja opštinskih organizacija Crvenog krsta,
 • pregleda završne račune i daje mišljenje o trošenju sredstava sa stanovišta zakonitosti i cjelishodnosti i predlaže rješenja,
 • sarađuje sa nadzornim odborima opštinskih organizacija i daje im instrukcije u radu.

Ako Nadzorni odbor utvrdi da se materijalno-finansijski poslovi ne vrše u skladu sa zakonskim propisima i odlukom Skupštine, dostavlja izvještaj o kontroli Skupštini i Republičkom odboru sa prijedlogom mjera.
 

PREDSJEDNIK CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE
 

Član 45.

Predsjednik predstavlja Crveni krst Republike Srpske.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Republičkog odbora, potpisuje opšte akte i odluke koje donosi Skupština i Odbor i obavlja druge poslove za koje ga ovlasti Skupština i Odbor.

Predsjednik se bira iz reda istaknutih aktivista i uglednih građana, članova Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske.

Predsjednik svoju funkciju obavlja po pravilu volonterski.U slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika, kojeg on odredi.

Predsjednik Crvenog krsta Republike Srpske je istovremeno predsjednik Republičkog odbora.

Mandat predsjednika i potpredsjednika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

SEKRETAR CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE

Član 46.

Republički odbor iz reda istaknutih članova Crvenog krsta, imenuje Generalnog sekretara Republičkog odbora na četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Mandat Generalnog sekretara traje 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa Odlukom Republičkog odbora Crvenog krsta Republike Srpske o načinu, uslovima i kriterijima za izbor Generalnog sekretara CKRS.

Generalni sekretar zastupa Crveni krst Republike Srpske i ima sljedeći djelokrug  rada:

 • stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine, Odbora i radnih tijela Crvenog krsta,
 • organizuje izvršavanje planiranih zadataka,
 • narodbodavac je za izvršenje finansijskog plana i odgovoran je za finansisjko poslovanje,
 • podstiče aktivnost opštinskih organizacija, gradskih i koordinacionih odbora Crvenog krsta,
 • priprema sjednice Skupštine, Odbora, njihovih radnih tijela,
 • rukovodi Stručnom službom i odgovoran je za njen rad,
 • vrši druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima kao i odlukama i zaključcima Skupštine i Odbora.


Za svoj rad Generalni sekretar je odgovoran Skupštini i Odboru.

Va. ZASTUPANjE CKRS U DRUŠTVU CK/K BIH
 

Član 46.a

U Generalnu Skupštinu Društva Crvenog krsta/križa BiH Crveni krst Republike Srpske bira 20 članova.
 

Član 46.b

U Predsjedništvo Društva Crvenog krsta/križa BiH Crveni krst Republike Srpske bira pet članova.
 

Član 46.c

Dužina mandata i redosljed izbora predstavnika Crvenog krsta Republike Srpske u organima Društva CK/K BiH reguliše se Statutom Društva CK/K BiH i posebnom Odlukom o načinu i redosljedu izbora.

 

VI. IMOVINA I FINANSIRANjE
 

Član 47.

       Radi postizanja svojih ciljeva i obavljanja programskih zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom,Crveni krst Republike Srpske posjeduje pokretnu i nepokretnu imovinu.

Član 48.

       Radi obezbjeđenja potrebnih sredstava za izvršenje programskih ciljeva i zadataka Crveni krst Republike Srpske može osnivati preduzeća ili neposredno obavljati određenu privrednu djelatnost,u skladu sa svojim ciljevima i zadacima.Odluku o osnivanju preduzeća donosi Republički odbor Crvenog krsta Republike Srpske.

Član 49.

         Aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske finansiraju se iz:

 • sredstava po osnovu Zakona,
 • poklona i nasleđa,
 • članarine patrona, redovnih, dopisnih, počasnih članova,
 • sredstava ostvarenih obavljanjem privrednih djelatnosti,
 • sredstava ostvarenih iz fondova,
 • sredstava lutrije i drugih igara na sreću,
 • sredstava republičkog budžeta,
 • namjenskih sredstava dobijenih od republičkih organa i drugih organa i organizacija,
 • sopstvenih i drugih prihoda,
 • iz dotacija opštinskih organizacija Crvenog krsta,
 • humanitarnih priloga ostvarenih iz humanitarnih akcija.

VII STRUČNA SLUŽBA

Član 50.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Republički odbor obrazuje Stručnu službu.Republički odbor obezbjeđuje sredstva za rad Stručne službe.

Međusobna prava i obaveze utvrđuju se odgovarajućim zakonskim propisima.

Član 50.a

Pri Crvenom krstu Republike Srpske djeluje i radi Služba traženja u okviru Radne zajednice a u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12.08.1949.godine i dodatnim protokolom od 08.06.1977.godine.

Rad Službe traženja definisan je Pravilnikom o radu i organizaciji Službe traženja .

VIII. POSTUPAK ZA DONOŠENjE STATUTA
         CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE
 

Član 51.

Inicijativu za donošenje Statuta mogu dati Republički odbor, opštinske organizacije Crvenog krsta i 1/5 članova Skupštine.

O pokretanju inicijative odlučuje Skupština.
 

Član 52.

Prednacrt Statuta priprema Statutarna komisija koju imenuje Republički odbor. Nacrt Statuta utvrđuje Republički odbor.

O nacrtu Statuta vodi se rasprava u organizaicjama Crvenog krsta koja traje najmanje 30 dana, a najduže 60 dana.
 

Član 53.

Prijedlog Statuta utvrđuje Republički odbor i podnosi Skupštini na usvajanje.

Uz prijedlog Statuta podnosi se izvještaj o sprovedenoj raspravi.

 

Član 54.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

IH. ZAVRŠNE ODREDBE
 

Član 55.

Statut opštinskih organizacija Crvenog krsta uskladiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana njegovog usvajanja.
 

Član 56.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština, a između dvije sjednice Skupštine Republički odbor Crvenog krsta.

Član 57.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na isti način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Statut Crvenog krsta Republike Srpske stupa na snagu danom donošenja.

Donošenjem ovog Statuta prestaje da važi Statut Crvenog krsta Republike Srpske Broj: 01-693-1-a /08 od 01.12.2008.god.
 

 

 

Broj: 01- 598-1/13                                                             PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Pale, 31.12.2013.god
                                                                                                   Prof. Jovo Grujičić