Član 1.
Radi primjenjivanja Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru, Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, od 12. avgusta 1949. godine i Dopunskog protokola I uz Ženevskekonvencije, od 10. juna 1977. godine (u daljem tekstu: Ženevske konvencije) ovim zakonom propisuju se uslovi i način upotrebe i zaštite znaka Crvenog krsta i naziva Crvenog krsta Republike Srpske u miru, kao i u ratu ili drugom oružanom sukobu. 

Član 2. 
Znak Crvenog krsta Republike Srpske je krst crvene boje koji ima 4 jednaka kraka na bijelom polju. 

Član 3.
Niko ne smije upotrebljavati znak Crvenog krsta Republike Srpske ni naziv Crvenog krsta Republike Srpske ako po odredbama ovog zakona i Ženevskih konvencija nema prava da upotrebljava znak, odnosno naziv Crvenog krsta. Znak Crvenog krsta može se upotrebljavati kao znak označavanja, kao znak pripadnosti i kao znak zaštite, u skladu sa Ženevskim konvencijama, u slučajevima i pod uslovima određenim ovim zakonom.

Član 4. 
Samo Crveni krst Republike Srpske ima pravo na naziv Crvenog krsta. 

Član 5. 
U miru, znakom Crvenog krsta Republike Srpske mogu biti označeni: 1. zgrade, uređaji, sanitetski materijal, prevozna i prenosna sredstva ustanove u oblasti zdravstva i iz oblasti socijalne zaštite za zbrinjavanje lica kojima je potrebna stalna medicinska njega (u daljem tekstu: ustanove); 2. prevozna i prenosna sredstva drugih preduzeća i ustanova koja se upotrebljavaju za prevoz ranjenih i bolesnih lica ako za nošenje znaka Crvenog krsta dobiju odobrenje Crvenog krsta Republike Srpske; 3. mjesta određena za pružanje prve medicinske pomoći u naseljima, na saobraćajnicama, preduzećima i ustanovama i organizacijama, kao i mjesta na kojima je smješten sanitetski materijal i oprema koji služe za pružanje prve pomoći i medicinske pomoći. 

Član 6. 
U miru i ratu znak Crvenog krsta mogu upotrebljavati, odnosno biti označeni kao znakom pripadnosti: 1. radnici, zgrade, sredstva i materijal Crvenog krsta Republike Srpske; 2. osoblje, sredstva i materijal stranih organizacija Crvenog krsta za vrijeme dok u Republici Srpskoj, po odobrenju Vlade Republike Srpske vrše djelatnost Crvenog krsta. U ratu znak pripadnosti koji upotrebljavaju organizacije i lica iz stava 1. ovog člana mora biti manjih razmjera od znaka zaštite i ne smije se stavljati na traku oko ruke, na krov zgrade i na prevozna sredstva.

Član 7.
U miru i u ratu znak Crvenog krsta može se upotrebljavati odnosno nositi kao znak označavanja i kao znak zaštite lica, sanitetskih jedinica i ustanova, zgrada, uređaja sanitetskog materijala i prevoznih i prenosnih sredstava kopnenim, pomorskim i vazduhoplovnim putem, koji pripadaju sanitetskoj službi oružanih snaga Republike Srpske. Odredba stava 1. ovog člana odnose se i na sanitetsku službu oružanih snaga drugih država za vrijeme dok na teritoriji Republike Srpske, na osnovu odobrenja njene Vlade, vrši sanitetsku djelatnost. 

Član 8. 
U ratu, znak Crvenog krsta upotrebljava odnosno nosi kao znak zaštite: 1. zgrada, uređaj, sanitetski materijal i prevozna i prenosna sredstva i radnici u zdravstvenim organizacijama; 2. zgrada, uređaj, sanitetski materijal i prevozna i prenosna sredstva Crvenog krsta Republike Srpske i lica određena za pronalaženje, prikupljanje, prenošenje i njegu ranjenika i bolesnika ili za sprečavanje bolesti; 3. za jedinice civilne zaštite za pružanje prve medicinske pomoći; 4. bolnički brodovi; 5. ekipa za pružanje prve medicinske pomoći koje organizuju zdravstvene ustanove, preduzeća, organizacije i Crveni krst Republike Srpske za vrijeme dok obavljaju te poslove; 6. sredstvo kopnenog, vodenog i vazdušnog saobraćaja koje služi za prenošenje brodolomnika, ranjenik, bolesnika i sanitetskog materijala (u daljem tekstu: sanitetski transport). Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, nadležni organ u Republici Srpskoj može ograničiti upotrebu odnosno nošenje znaka Crvenog krsta kao znaka zaštite pojedinih zgrada i uređaja, prevoznioh i prenosnih sredstava i lica iz tog stava, ako to zahtjevaju posebni interesi odbrane. U ratu znak Crvenog krsta može se upotrebljavati odnosno nositi kao znak zaštite osoblja, zgrada, uređaja, sanitetskog materijala i prevoznih i prenosnih sredstava u sastavu sanitetskih službi stranih organizacija Crvenog krsta, Crvenog polumjeseca i drugih stranih dobrovoljnih društava za pomoć kad, po odobrenju Vlade Republike Srpske, vrše sanitetsku djelatnost. 

Član 9.
U ratu znak Crvenog krsta može se upotrebljavata kao znak označavanja i kao znak zaštite sanitetskih zona i mjesta određenih radi zaštite ranjenika i bolesnika, kao i lica koja u tim zonama i mjestima rade na zbrinjavanju i njezi ranjenika i bolesnika koji su u njima smješteni. Sanitetske zone i mjesta iz stava 1. ovog člana određuje Vlada Republike Srpske.

Član 10.
Lica iz Člana 8. stav 1. ovog zakona, koja imaju pravo na nošenje znaka Crvenog krsta, moraju u ratu imati legitimaciju sa fotografijom i utisnutim suvim žigom. U legitimaciji moraju biti označeni poslovi koje ta lica vrše.

Član 11. 
Lica iz člana 8. stav 1. ovog zakona, dok su na službi, moraju imati kod sebe legitimaciju iz člana 10. ovog zakona i na lijevoj ruci nositi traku sa znakom Crvenog krsta i otiskom žiga otpornim na vlagu. Lice koje izgubi svojstvo na osnovu kog je dobilo legitimaciju i traku sa znakom Crvenog krsta dužno je da vrati legitimaciju i traku organu koji je izdao legitimaciju odnosno traku. 

Član 12. 
Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite na prijedlog Crvenog krsta Republike Srpske izdaje legitimaciju iz člana 10. ovog zakona određenim licima u slučaju izbijanja rata i o tome vodi evidenciju. 

Član 13. 
Sanitetski transport , organizacije i jedinice, sanitetski materijal, uređaji, prevozna i prenosna sredstva iz člana 8. ovog zakona, ako se u ratu za njih upotrebljava znak Crvenog krsta, kao i znak zaštite, moraju biti obilježeni znakom Crvenog krsta na vidljiv način na određenom mjestu. 

Član 14
Crveni krst Republike Srpske može nadležnim republičkim organima predlagati mjere od značaja za pravilno korišćenje znaka Crvenog krsta i sprečavanje njegove zloupotrebe. 

Član 15.
U sprovođenju ovog zakona, nadležni organi imaju pravo i dužnosti: 1. da narede uklanjanje znaka Crvenog krsta koji se upotrebljava odnosno nosi protivno uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega; 2. da narede druge mjere potrebne za sprovođenje ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega; 3. da, u slučaju povrede odredaba ovog zakona, podnesu nadležnom organu prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka. 

Član 16.
Upoznavanje stanovništva Republike Srpske sa tekstom Ženevskih konvencija vršiće Crveni krst Republike Srpske. Upoznavanje lica u oružanim snagama Republike Srpske i radnika u zdravstvenim ustanovama sa tekstom Ženevskih konvencija vršiće nadležni organi u oružanim snagama, odnosno u zdravstvenim ustanovama. Upoznavanje studenata visokoškolskih ustanova sa tekstom Ženevskih konvencija vršiće se na nači i po postupku koji su utvrđeni propisima Republike Srpske. 

Član 17.
Ovlašćuje se Ministarstvo odbrane da propiše način označavanja znakom Crvenog krsta vojnih sanitetskih jedinica i ustanova, zgrada, uređaja, sanitetskih jedinica, sanitetskog materijala i transportnih sredstava koji su u sastavu sanitetske službe oružanih snaga Republike Srpske i da odredi organe oružanih snaga koji mogu ograničiti upotrebu, odnosno nošenje znaka Crvenog krsta kao znaka zaštite u vojnim sanitetskim jedinicama i ustanovama, kao i organe oružanih snaga koji će se starati o primjeni tih propisa. 

Član 18.
Crveni krst Republike Srpske uređuje način upotrebe znaka Crvenog krsta i naziva Crvenog krsta u vršenju svoje djelatnosti. 

Član 19.
Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite na prijedlog Crvenog krsta Republike Srpske donosi propise: 1. o načinu upotrebljavanja znaka Crvenog krsta kao znaka označavanja i znaka zaštite (član 5. i 8.); 2. o legitimaciji i traci korisnika znaka Crvenog krsta u ratu i o vođenju evidencije o izdatim legitimacijama i trakama (član 10.11. i 12.)

Član 20.
Novčanom kaznom od 500 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, preduzeća ili drugo pravno lice: 1. ako upotrijebi naziv Crvenog krsta, a za to nema pravo (Član 4.) 2. ako upotrijebi znak Crvenog krsta kao znak označavanja, kao znak pripadnosti ili kao znak zaštite protivno odredbama Člana 5. tačka 6, i 8. ovog zakona. Za prekršaj iz stava 1. ovog Člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, preduzeću ili drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 50 do 100 dinara. 

Član 21. 
Novčanom kaznom od 100 do 500 dinara kazniće se za prekršaj pojedinac: 1. ako u ratu nosi ili upotrebljava znak crvenog krsta kao znak nzaštite, a nema svojstvo lica iz člana 8. stav 1. ovog zakona; 2. ako za vrijeme službe kod sebe nema legitimaciju iz člana 10. ovog zakona ili ako ne nosi traku sa znakom Crvenog krsta na propisani način ili ako izgubi svojstvo lica na osnovu kog je dobio legitimaciju i traku, a ne vrati ih nadležnom organu (Član 11.). 

Član 22. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Broj: 02-956/94 19. jula 1994. godine