Član 1.
U Zakonu o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/94) u članu 4. iza tačke 9. dodaje se tačka 10. koja glasi: „Vrši obuku i obavlja ispite kandidata za vozače motornih vozila svih kategorija iz pružanja prve pomoći po programu koji utvrdi Crveni krst Republike Srpske, a na njega da saglasnost Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske“. U članu 4. iza tačke 10. dodaje se tačka 11. koja glasi: „Osposobljava zaposlene za pružanje prve pomoći na radu kod poslodavca, u skladu sa Zakonom i drugim propisima“. U članu 4. iza tačke 11. dodaje se tačka 12. koja glasi: „Obuka, polaganje ispita i izdavanje potvrda o završenom kursu prve pomoći kandidatima za vozače motornih vozila vrši se u opremljenim kabinetima prve pomoći u organizacijama Crvenog krsta“. Tačka 10. postaje tačka 13. Tačka 11. postaje tačka 14. Tačka 12. postaje tačka 15. Tačka 13. postaje tačka 16. Tačka 14. postaje tačka 17. U članu 4. iza tačke 17. dodaje se tačka 18. koja glasi: „Sprovodi kontinuirano informisanje i obučavanje građanstva, a posebno djece i omladine o opasnosti od mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava“. U članu 4. tačka 15. postaje tačka 19. 

Član 2. 
U članu 6. alineja 5. mijenja se i glasi: „Iz budžeta Republike Srpske, gradova i opština, fondova i drugih izvora za finansiranje namjenskih djelatnosti“. 

Član 3
U članu 9. stav 1. riječ: „naplaćuju“ zamjenjuje se riječju: „plaćaju“ U članu 9. stav 3. riječ: „naplaćuju“ zamjenjuje se riječju: „plaćaju“ U članu 9. stav 3. drugi red, iza riječi: „muzičkih kaseta“, dodaju se riječi: „i kompakt diskova“ i u zadnjem redu iza riječi: „ploče i kasete“ dodaju se riječi: „i kompakt diskovi“. 

Član 4. 
U članu 13. stav 1. ispred broja: „9“ dodaje se broj: „6“ U članu 13. stav 2. riječi: „kod korisnika društvenih sredstava vrši Služba za platni promet i finansijsku kontrolu“ zamjenjuju se riječima: „vrše nadležni organi Republike Srpske“. 

Član 5.
U članu 14. riječ: „društvene“zamjenjuje se riječju: „zakonske“, a riječ: „ugostiteljskoj“ zamjenjuje se riječima: „i drugoj“. 

Član 6. 
Iza člana 14. dodaje se član 14a. koji glasi: „Crveni krst Republike Srpske, koji u skladu sa Međunarodnim konvencijama vrši humanitarnu djelatnost, biće oslobođen plaćanja obaveza u skladu sa Zakonom o akcizama i porezu na promet i predviđenim zakonskim mogućnostima Zakona o carinama“. 

Član 7. Iza člana 14a. dodaje se član 14b. koji glasi: „Crveni krst Republike Srpske može ostvariti pravo na donacije u obliku olakšica u skladu sa Zakonom i na osnovu odluke nadležnog organa. 1. Oslobađa se plaćanja poštanskih usluga za sve vrste pošiljki Crvenog krsta Republike Srpske za Službu traženja u vrijeme: velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća (sa posljedicama masovnog stradanja), epidemija i oružanih sukoba. 2. Oslobađa se plaćanja telefonskih i faks usluga za Službu traženja u vrijeme: Velikih prirodnih ekoloških i drugih nesreća (sa posljedicama masovnog stradanja), epidemija i oružanih sukoba, kao i upućivanja poziva za dobrovoljne davaoce krvi. 3. Kod plaćanja korišćenja komunalnih usluga (potrošnje električne energije i vode, grijanja i odvoza smeća) snosi troškove kao domaćinstvo (fizičko lice), ne kao pravni subjekti“. 

Član 8. 
U članu 16. mijenja se: - u stavu 1. riječi: „od 1.000 do 4.000 dinara“ zamjenjuju se riječima: „od 2.500 do 10.000 KM“; - u stavu 2. riječi: „od 200 do 600 dinara“ zamjenjuju se riječima: „od 500 do 2.000 KM“. 

Član 9.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.