Члан 1.
Црвени крст Републике Српске (у даљем тексту: Црвени крст) је јединствена хуманитарна добровољна организација која остварује своје циљеве и задатке у области здравства, социјалне политике и питања од посебног друштвеног интереса, има положај и врши јавна овлашћења утврђена овим законом и другим прописима. 

Члан 2.
У складу са својим социјално-хуманитарним циљевима, заснованим на принципу равноправности свих људи, без обзира на њихову националну, расну и вјерску припадност, Црвени крст у спровођењу својих активности примјењује међународна хуманитарна правна правила и у вези с тим сарађује са одговарајућим међународним организацијама и удружењима. У складу са овим законом, Црвени крст сарађује са другим сродним међународним и националним хуманитарним, социјалним и здравственим организацијама. Црвени крст, у оквиру своје функције, сарађује са државним органима, политичким, друштвеним, привредним и другим организацијама и заједницама, са грађанима и њиховим удружењима. Органи, организације и заједнице из претходног става дужне су, у складу са вршењем своје функције и дјелокруга рада, пружати Црвеном крсту одговарајућу помоћ. 

Члан 3.
Знак Црвеног крста је крст црвене боје који има четири крака на бијелом пољу. 

Члан 4. 
Црвени крст врши следећа јавна овлашћења: ради на прикупљању и пружању материјалне помоћи недовољно збринутим лицима за вријеме мирнодопског и ратног стања; учествује у акцијама здравствене службе на пружању прве помоћи и здравствене његе, као и материјалне помоћи ради отклањања последица по здравље и имовину жртава рата и у случају других масовних несрећа; ради на организовању и пружању његе и одређених видова здравствене заштите недовољно збринутим изнемоглим лицима и другим грађанима којима је таква помоћ неопходна; ради на здравственом васпитању и просвјећивању грађана, посебно дјеце и омладине; пружа услуге смјештаја и исхране избјеглицама, расељеним и другим лицима којима је такав вид помоћи неопходан из социјалних, здравствених и других разлога и организује прехрану становништва у ванредним приликама; организује прикупљање помоћи жртвама оружаних сукоба и масовних несрећа у другим земљама; сарађује са здравственим образовним и социјалним организацијама око организовања превентивних мјера здравствене заштите, васпитних активности у области здравственог просвјећивања и код рјешавања социјалних проблема у одређеним срединама; учествује у збрињавању напуштене дјеце без родитељског старања, дјеце ометене у психичком и физичком развоју, васпитно занемарене и запуштене дјеце, старих и изнемоглих и незбринутих лица; учествује у оспособљавању грађана за пружање прве помоћи и самопомоћи, као и за вршење других грађанских дужности из области самозаштите; учествује у акцијама из области васпитања ради безбједности у саобраћају; популарише добровољно давалаштво крви, окупља добровољне даваоце крви и о њима води евиденцију; учествује у организовању и распоређивању помоћи за жртве елементарних непогода и оружаних сукоба који прима од међународних и националних организација и друштава Црвеног крста и других организација и дародаваца; учествује у организовању разних облика међусобне помоћи грађана у духу хуманизма и солидарности; врши послове тражења несталих лица и обавјештавање о жртвама рата у складу са законом; врши послове који проистичу из одредаба Женевских конвенција о заштити жртава рата од 12. августа 1949. и других међународних обавеза које је преузела Република Српске; 

Члан 5. 
Својим Статутом, у складу са законом, Црвени крст утврђује задатке организације, начин рада, основе финансирања, органе и стручну службу и њихова овлашћења и одговорности, као и друга питања од значаја за дјелатност и овлашћења Црвеног крста. 

Члан 6. 
За извршавање својих задатака Црвени крст стиче средства: од чланарине редовних и помажућих чланова; од прилога грађана и правних лица, поклона и завјештања; од прихода остварених из организованих акција поводом „Недјеље Црвеног крста“ и „Недјеље борбе против туберкулозе“ од прихода остварених у складу са Чл. 9 и 11 овог закона; из буџета, фондова, и других извора за финансирање намјенских дјелатности; од прихода остварених преко других органа и организација; од властитих услужних и других дјелатности утврђених Статутом Црвеног крста; од лутрије и других прихода остварених од игара на срећу; од прихода имовине и права Црвеног крста (закуп пословног простора и сл.); из других извора, утврђених Статутом Црвеног крста у складу са Законом. 

Члан 7. 
У случају елементарне непогоде, епидемије или друге веће несреће, Црвени крст, у извршавању својих задатака и послова, има право првенства у превозу лица и материјала на свим средствима јавног саобраћаја, те право првенства саопштавања вијести путем средстава јавног информисања, као и право првенства у обезбјеђивању средстава за извршавање тих активности. 

Члан 8. 
У Црвеном крсту образује се Служба тражења ради вршења послова обавјештавања о жртвама рата предвиђених Женевским конвенцијама о заштити жртава рата од 12. августа 1949. године, евидентирања дјеце одвојене од родитеља услед ратних сукоба, као и ради тражења лица која су нестала услед ратних догађаја. Средства за финансирање ових и других послова из надлежности Републике Српске који проистичу из међународних уговора, у чијем извршавању према смјерницама Владе Републике Српске, учествује Црвени крст, обезбјеђују се у Буџету Републике Српске. 

Члан 9. 
Организације и друга правна лица као и грађани и њихова удружења који организују приредбе (културне, биоскопске, забавне, спортске и др.), на које је дозвољен приступ са плаћеним улазницама, дужни су да наплаћују у корист Црвеног крста 5% на вриједност сваке продате улазнице. Неће се сматрати приредбама, у смислу претходног става, изложбе слика, скулптура или других предмета умјетничке или музејске вриједности, позоришне представе, као ни приредбе које организују ученици и студенти у кругу школе и факултета за ученике односно студенте. Правна и физичка лица која врше продају грамофонских плоча, видео и музичких касета, осим грамофонских плоча и снимљених видео касета, магнетофонских и магнетних трака из области науке, културе, образовања, васпитања, умјетности, класичне и озбиљне музике (говорна дјела намјењена учењу страних језика, као и драмска, оперска, симфонијска, камерна, хорска, оркестарска и етномузиколошка дјела, дјела дјечије и револуционарне пјесме), дужне су да наплаћују у корист Црвеног крста 5% на вриједност сваке продате плоче и касете. 

Члан 10. 
Ради пропагирања дјелатности и циљева Црвеног крста, као и обезбјеђивања средстава за извршење његових задатака утврђених овим законом, Црвени крст организује „Недељу борбе против туберкулозе“ и „Недељу Црвеног крста“. „Недјеља Црвеног крста“ одржава се сваке године у другој седмици мјесеца маја, а „Недјеља борбе против туберкулозе“ у трећој седмици мјесеца септембра. 

Члан 11. 
За вријеме трајања „Недјеље Црвеног крста“ и „Недјеље борбе против туберкулозе“, правна и физичка лица дужна су да, продајом маркица које за ту прилику штампа и дистрибуира надлежни орган Црвеног крста, у корист Црвеног крста, наплаћује износ: на сваку продату возну карту у међумјесном и међународном жељезничком, бродском, авионском и аутобуском саобраћају, 30% номиналне вриједности поштанске марке за писмо од 100 грама у унутрашњем саобраћају; на поштанске пошиљке, осим на пошиљке новина и часописа, 25% номиналне вриједности поштанске марке за писмо од 20 грама у унутрашњем саобраћају. 

Члан 12.
Црвени крст посебно његове општинске организације могу за вријеме „Недјеље Црвеног крста“ и „Недјеље борбе против туберкулозе“, као и за вријеме других организованих акција солидарности, организовати прикупљање добровољних прилога. 

Члан 13. 
Обвезници наплате средстава из Члана 9. и 11. овог закона дужни су да наплаћена средства уплаћују на жиро рачун општинске организације Црвеног крста на чијем се подручју налази продајно мјесто на којем су средства наплаћена, у року од 10 дана од дана наплате тих средстава. Контролу обрачуна уплате средстава, у смислу претходног става, код корисника друштвених средстава врши Служба за платни промет и финансијску контролу. Расподјела средстава остварених у смислу става 1. овог члана врши се на начин прописан општим актом Црвеног крста. 

Члан 14. 
Ако Црвени крст, у складу са чланом 4. тачка 5. овог закона, организује прехрану за одређене категорије грађана, таква дјелатност неће се сматрати угуститељском дјелатношћу и за ту дјелатност неће се плаћати друштене обавезе у смислу прописа о угоститељској дјелатности. 

Члан 15.
Надзор над законитошћу рада општинских организација Црвеног крста врши општински орган управе надлежан за послове друштвених дјелатности, а надзор над законитошћу рада Републичке организације Црвеног крста врши Министарство здравља, рада и социјалне заштите. 

Члан 16. 
Новчаном казном у износу од 1000 до 4000 динара казниће се за прекршај организација и друго правно лице ако: као организатор приредби на које је дозвољен приступ са плаћеном улазницом не врши наплату одговарајућег износа средстава у корист Црвеног крста (Члан 9. став 1. ) ; приликом продаје грамофонских плоча и видео и музичких касета и снимљених видео касета не врши наплату одговарајућег износа средстава у корист Црвеног крста (Члан 9. став 3. ); за вријеме трајања „Недјеље Црвеног крста“ и „Недјеље борбе против туберкулозе“ не врши наплату одговарајућег износа средстава у корист Црвеног крста на сваку продату карту у међумјесном и међународном жељезничком, бродском, авионском и аутобуском саобраћају и на све поштанске пошиљке новина и часописа (Члан 11.); средства наплаћена на основу Члана 9. и 11. овог закона не уплати на начин у року одређеном Чланом 13. став 1. овог закона. За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у организацији и другом правном лицу новчаном казном у износу од 200 до 600 динара.

Члан 17. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Црвеном крсту Српске Републике Босне и Херцеговине („Службени гласник српског народа у БиХ“, број 9/92). 

Члан 18. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. Број: 02-955/94 19. јул 1994. године