Чланство у Црвеном крсту Републике Српске чине чланови који могу бити редовни, дописни, почасни и патрони.

    На основу Принципа Црвеног крста, Црвени крст Републике Српске је отворен за све грађане, окупља и организује људе добре воље без обзира на пол, националну, вјерску и политичку припадност, језик, расу и класу.

    Члан Црвеног крста Републике Српске може бити свако лице које прихвата Статут Црвеног крста Републике Српске, плаћа чланарину и активно учествује у остваривању његових задатака у једној од организација Црвеног крста Републике Српске.

    Активни чланови су оне особе које су се сложиле да пружају услуге Црвеном крсту Републике Српске и регистровани су као такви од стране Општинског одбора Црвеног крста.

    Дописни чланови су оне особе које плаћају годишњу чланарину коју је одредила Скупштина ЦКРС.

    Почасни чланови су они које је промовисао Републички одбор ЦКРС на приједлог нижих облика организовања Црвеног крста Републике Српске у знак признања за изузетне услуге Црвеном крсту Републике Српске.

    Патрон је јавна особа коју је изабрао Републички одбор ЦКРС и која непрекидно помаже Црвени крст Републике Српске.

 

Сви чланови плаћају годишњу чланарину.

Чланови ЦКРС могу бити дјеца, млади и одрасли. Чланови млађи од 15 година чине Подмладак ЦКРС. Чланови од 15 до 27 година чине Омладину ЦКРС. Чланови старији од 27 година чине одрасло чланство ЦКРС.

    Права и дужности чланова

Чланови имају сљедеће дужности:

 • да се држе основних принципа и да их даље шире,
 • да промовишу рад ЦКРС,
 • да прихватају и поштују одредбе Статута,
 • да плаћају годишњу чланарину (за одрасле чланове износ годишње чланарине је 2,00КМ, док за Подмладак И Омладину износи 1,00КМ),
 • да активно учествују у раду ЦКРС.

 

Чланови имају сљедећа права:

 • да бирају и да буду бирани у органе и тијела,
 • да учествују и гласају на састанцима Скупштине Општинске организације Црвеног крста или ако су бирани у Скупштини ЦКРС,
 • да презентују приједлоге и постављају питања било којем ауторитету у ЦКРС.

 

    Члан Црвеног крста Републике Српске:

 • својим ангажовањем доприноси остваривању циљева и програмских задатака Црвеног крста,
 • подстиче, шири и развија човјекољубље, солидарност и друга етичка својства,
 • доприноси побољшању социјалних, здравствених, економских, културних услова рада и живљења,
 • популарише и афирмише организацију Црвеног крста,
 • остварује сва права организације Црвеног крста утврђена Статутом и другим актима.

 

    Чланство у Црвеном крсту Републике Српске престаје:

 • иступом из чланства по властитој вољи,
 • смрћу члана,
 • неподмиривањем чланског доприноса током календарске године упркос писменој опомени,
 • искључењем због штетног понашања и понашања супротног одредбама Статута ЦКРС, понашања које угрожава репутацију и по свом карактеру одступа од седам принципа.

 

Искључени чланови губе сва права везана за чланство у ЦКРС.

Уплаћени износи и прилози се не враћају искљученим члановима.

О искључењу члана у првом степену одлучује Одбор Општинске организације Црвеног крста у коју је учлањен.

На Одлуку о искључењу члан има право жалбе Статутарној комисији Скупштине ЦКРС чија је Одлука коначна.

За изузетан рад у организацији Црвеног крста, као и за велики допринос Црвеном крсту, појединцима, организацијама и установама додјељују се признања:

 • Захвалница,
 • Бронзани знак Црвеног крста,
 • Сребрни знак Црвеног крста,
 • Златни знак Црвеног крста,
 • Повеља.

У знак признања за заслуге у Црвеном крсту установљава се звање добротвора.

Скупштина Црвеног крста доноси Правилник којим се уређују услови и критеријуми за додјељивање звања и признања.