Задатак Црвеног крста Републике Српске је да функционише као добро организована хуманитарна организација на простору Републике Српске, а на основу Закона о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске и Закона о измјенама и допунама Закона о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске. Циљне групе у области организације и развоја су: волонтери и чланови Црвеног крста организовани у складу са Статутом Црвеног крста Републике Српске, Општинске и Градске организације Црвеног крста као саставни дијелови Црвеног крста Републике Српске, корисници хуманитарне помоћи.

Активности Црвеног крста Републике Српске су усмјерене на:

 • постојање и функционисање организација Црвеног крста у Републици Српској и њихов рад и дјеловање;
 • примјену Закона о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске, ангажовање на његовој примјени у пракси и остваривању средстава из извора предвиђених законом;
 • функционисање организација Црвеног крста у складу са нормативним актима која регулишу рад и специфичност организације Црвеног крста и донесеним одлукама управних органа Црвеног крста Републике Српске;
 • рјешавању трајних и најважнијих питања постојања, позиционирања и функционисања организације Црвеног крста Републике Српске–стварању услова за стабилно финансирање и успјешан рад организација Црвеног крста у цијелој Републици Српској у материјалном, техничком и кадровском смислу,
 • повећању броја чланова Црвеног крста свих категорија и основних облика дјеловања Црвеног крста: основних и мјесних организација и актива Црвеног крста,
 • праћењу доношења нових закона и измјенама постојећих ради правилног дефинисања улоге и задатака Црвеног крста у њима,
 • развијању система унутрашње контроле и функционисању организација Црвеног крста у складу са законима и нормативним актима који регулишу рад и специфичност организације Црвеног крста и вршењу надзора и контроле рада финансијског пословања Црвеног крста Републике Српске од стране Надзорног одбора ЦКРС,
 • пружању помоћи у функционисању, оспособљавању кадрова и утврђивању програма у недовољно развијеним ораганизацијама и подржавању, програмском подстицању и повезивању успјешних организација на терену као значајног фактора хуманитарног одговора на потребе у локалној заједници и Републици у цјелини,
 • додјељивању признања Црвеног крста Републике Српске најзаслужнијим волонтерима Црвеног крста, спонзорима и донаторима,
 • изради новог Статута Црвеног крста Републике Српске,
 • изради Стратегије развоја Црвеног крста Републике Српске за период 2016-2020 година;
 • унапређивању сарадње са медијима и информисању грађана о акцијама и програмима рада, њиховој реализацији и испуњавању мисије у дијелу широке промоције хуманитарних вриједности.

Управни органи Црвеног крста Републике Српске и Комисија за развој, организацију, кадрове и признања  редовно одржавају сједнице у складу са Статутом Црвеног крста Републике Српске. На сједницама органа Црвеног крста Републике Српске, на статутаран начин и у складу са пословницима о раду се доносе потребне одлуке, планови, програми рада, акције као и ставови, закључци, смјернице и упутства о важним и актуелним питањима рада организације Црвеног крста Републике Српске;

Општинским и Градским организацијама Црвеног крста се редовно достављају документа која усвоје управни органи Црвеног крста Републике Српске, као и програми рада, упутства, закључци, одлуке.

У складу са потребама, Републички одбор Црвеног крста Републике Српске даје сагласност за избор и именовање секретара Општинских и Градских организација Црвеног крста.

Ради се на подизању на виши ниво стандарда пословно-финансијског система и менаџмента у правцу планирања, буџетирања, правдања средстава и извјештавања по програмима и пројектима према донаторима финансијских средстава и материјалних добара и у односу на средства остварена по Закону о ЦКРС.

Врше се редовне едукације волонтерског и професионалног кадра, одржавају семинари и састанци предсједника и секретара организација Црвеног крста у сједишту Црвеног крста Републике Српске, секретара ГОЦК и ООЦК и секретара КОЦК.

Наставља се са подршком за рад и функционисање координационих одбора у циљу стварања претпоставки за редовно одржавање састанака, договора око реализације програмских активности као и подршке реализацији програмских активности. Такође се кроз Мале пројекте наставља са подршком раду Општинских и Градских организација Црвеног крста у складу са процедурама које утврди и верификује Републички одбор ЦКРС.

Ради се на дефинисању процедура комуникације унутар и изван структуре.

Црвени крст Републике Српске на нивоу цјелокупне органиозованости обиљежава међународно утврђене дане који су блиски мисији Црвеног крста.

Посебну улогу има информативна и промотивна дјелатност Црвеног крста Републике Српске кроз унапређење односа с јавношћу и правовремену израду и достављање промотивног материјала за редовне акције Црвеног крста, организацијама Црвеног крста и другим институцијама, које су ангажоване у активностима ЦКРС.

У реализацији ових кључних и приоритетних области дјеловања Црвеног крста Републике Српске, информативна дјелатност има значајну улогу у анимирању грађана и волонтера, користећи све врсте медија, средства масовних комуникација, нове технологије, спотове, друштвене мреже, а запажену улогу има сајт и новине Црвеног крста Републике Српске.

         На основу Програма  које усвајају органи Црвеног крста Републике Српске, Црвени крст Републике Српске традиционално проводи традиционалне акције: Недељу Црвеног крста, Међународни дан добровољних давалаца крви, Недјеља борбе против туберкулозе, Међународни дан старих, Недјељу дјетета, Недјељу солидарности, Свјетски дан борбе против сиде, Недјеља упозоравања на опасност од мина.