Организација Црвеног крста Републике Српске

Црвени крст Републике Српске је хуманитарна организација која дјелује на простору Републике Српске од избијања ратног сукоба 1992. када је дошло до распада Црвеног крста Босне и Херцеговине. Основан је на оснивачкој Скупштини 1992. године, кад је рат бјеснио на нашим просторима, а број жртава и потребе за помоћи растао из дана у дан. Своју хуманитарну мисију је започео ни из чега, окупљајући мали број до тада запослених у Црвеном крсту Босне и Херцеговине, и ангажујући добровољце широм Републике Српске. У тим најтежим, првим данима ЦКРС-у су притекли у помоћ тадашњи Југословенски Црвени крст и Међународни комитет Црвеног крста. Почетак је био веома тежак, радило се у екстремним условима за које се није било припремљено, али је Црвени крст Републике Српске успио да успјешно реализује своју хуманитарну мисију и да се развије у стабилну и признату хуманитарну организацију. Захваљујући пожртвованости бројних волонтера широм Републике Српске, створен је имиџ који ова организација заслужује и који настоји унаприједити својим радом. Од 2000. године, ЦКРС дјелује под окриљем Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, које је кровна организација Црвеног крста у БиХ.

 

Црвени крст Републике Српске (ЦКРС) је јединствена, добровољна, хуманитарна, невладина организација која дјелује на територији Републике Српске. Црвени крст Републике Српске је признат Законом о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 18/94 и 110/03) и Законом о Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине. Црвени крст Републике Српске   у складу са Женевским конвенцијама о заштити жртава од рата од 12.августа 1949. године дјелује као једина организација Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине на територији Републике Српске и конститутивни је дио Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине.

Мисија Црвеног крста Републике Српске је да спречава и олакшава људску патњу, да штити живот и здравље и да обезбиједи поштовање људског бића, нарочито у вријеме оружаних сукоба и других ванредних стања, да ради на спречавању болести и на унапређењу здравља и социјалне заштите, да подстиче добровољност и сталну спремност чланова Покрета да пруже помоћ и опште осјећање солидарности према свима којима је потребна његова заштита и помоћ.

У свом раду Црвени крст Републике Српске руководи се основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, а то су: хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност и дјелује у складу са Статутом Покрета.

Основу за овакво дефинисање  улоге и положаја Црвеног крста представља доктрина Међународног покрета Црвеног крста, заснована на усвајању Основних принципа 1965. године, који изражавају положај сваке организације Црвеног крста у односу са свим стварним и потенцијалним партнерима и обавезе које Црвени крст преузима према угроженим лицима. Усвајањем Резолуције 2. на 30. међународној конференцији у Женеви  2007.године  у тачки 3. прецизирани су закључци према којима односи између Црвеног крста  и јавних власти у хуманитарној области треба да буду партнерски, а подручја дјеловања Црвеног крста као помоћног органа  јавних власти у хуманитарној области треба да буду заједнички утврђена. Црвени крст у тим односима мора да задржи право да своје акције спроведе само у складу са основним принципима, статутом и мисијом и мора да задржи право да одбије ангажовање у акцијама које нису у складу са Основним принципима,Статутом и Мисијом .Све ово подразумјева да односи Црвеног крста  и надлежних јавних власти треба да буду и јасно утврђени  и дугорочни, али и да се не могу сматрати заувијек дефинисаним.Потребан је непрекидан дијалог на различитим нивоима организовања.Црвени крст и јавне власти треба да се усагласе о подручјима у којима Црвени крст допуњава или замјењује  јавне власти.Црвени крст  мора да буде у стању да своје услуге пружа , у свако доба у складу са Основним принципима , посебно неутралности и независности  и у складу са обавезама  које су предвиђене Статутом међународног покрета, који је усвојен на међународној конференцији  и са којим су се сагласиле и државе. Све ово што је речено указује на специфичну природу организације Црвеног крста, организације која је и владина а која је и невладина, а управо није ни једна ни друга него организација „SUI GENERIS“ организација сама за себе, јер има свој Закон који дефинише њен положај и који јој у члану 4. Закона о ЦКРС даје у обавезу вршење јавних овлашћења.

Цјелокупна структура организованости Црвеног крста Републике Српске ангажована  је на реализацији јавних овлаштења која су повјерена Црвеном крсту Републике Српске. Црвени крст Републике Српске  кроз реализацију својих активности тежи да унаприједи програме и услуге намјењене најугроженијим категоријама становништва, оствари своју функцију у заштити и унапређењу здравља људи у заједници и да буде оспособљен за ефикасан одговор у случају катастрофа на цијелој територији Републике Српске и шире. Црвени крст Републике Српске своје циљеве и задатке  проводи у складу са  Статутом Црвеног крста Републике Српске, Статутом ДЦК/КБиХ као и Стратегијом развоја Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца до 2020.године преко структуре Црвеног крста Републике Српске коју чини 57 Општинских и 6 Градских организација Црвеног крста.Активности Црвеног крста се реализују у складу са потребама локалних заједница и грађана у Републици Српској али и потребама грађана у окружењу, посебно у погледу елементарних и других катастрофа и конфликата. На овај начин Црвени крст Републике Српске  проводи Мисију и улогу Црвеног крста, градећи и јачајући на тај начин партнерски однос са јавним властима и своју улогу помоћног органа у хуманитарној области.

Црвени крст реализује јавна овлашћења кроз сљедеће области рада:

 1. Програм социјално хуманитарне дјелатности;
 2. Програм прве помоћи;
 3. Програм кућне његе;
 4. Програм здравственог просвећивања;
 5. Програм добровољног давалаштва крви;
 6. Програм Подмлатка и Омладине;
 7. Информисање и издавачко пропагандна активност и дисеминација;
 8. Међународна сарадња;
 9. Служба тражења;
 10. Програм упозоравања на опасност од мина;
 11. Програм припрема и одговора на катастрофу;
 12. Програм организационог развоја .

Активности Црвеног крста Републике Српске  се одвијају  кроз:

 • обезбјеђивање и пружање хуманитарне помоћи становништву у стању социјалне потребе и другим угроженим категоријама становништва, рад народних кухиња као и кроз реализацију програма и пројеката намјењених најосјетљивијим категоријама становништва путем организовања и вођења акција солидарности;
 • развијање активности у првој помоћи и њено омасовљење, подизање квалитета извођења наставе из наставног предмета прва помоћ за возаче, као и отклањање свих евентуалних неправилности у поступку извођења наставе, континуирана контрола квалитета извођења обуке из прве помоћи, стварање неопходних законских претпоставки за провођење комерцијалних курсева прве помоћи, праћење поштивања Одлука Републичког одбора ЦКРС и Одлука ООЦК и ГОЦК које се односе на цијену курса, начин извјештавања и достављања података као и утрошка средства остварених по основу убирања средстава од прве помоћи, и испуњавања свих обавеза које произилазе из наведених одлука. Провјера обучености из прве помоћи вршиће се путем вјежби  и  такмичења екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења од општинског до републичког нивоа, најуспјешнија екипа представљаће Црвени крст Републике Српске на такмичењу ДЦК/КБиХ;
 • пружање услуга старим особама,  промоцију и  заштиту права старих особа, укључивање права старих у све развојне планове и политике у држави, реализацију програма и пројеката бриге о старима а посебно Пројекта активног старења;
 • здравствено васпитну и превентивну дјелатност, промоцију здравља и борбу против болести овисности, као и развој позитивног друштвеног односа према болесним људима и лицима у стању социјалне потребе;
 • анимирање становништва о важности добровољног давалаштва крви (ДДК) и популаризацију основних принципа (добровољност, анонимност и бесплатност) на којима почива ова традиционална активност, обезбјеђење довољних количина крви на подручју  РС, напуштање других видова давања као што су породично, по позиву или плаћено, окупљање добровољних давалаца крви и додјела признања добровољним даваоцима крви, заживљавање Закона о трансфузијској медицини,   и  дефинисање улоге свих релевантних партнера предвиђених Законом, окупљање свих актера и потписивање докумената којима ће се одредити улога и мјесто у цјелокупном процесу развоја ДДК у Републици Српској;
 • рад са Подмлатком и Омладином као значајним дијелом људских ресурса-организације Црвеног крста ће се организовати кроз активности на васпитању и мотивисању дјеце и омладине у духу хуманизма, толеранције и узајамне солидарности путем обуке волонтера, љетних школа подмлатка и омладине, кампова, реализацију програма “Промоција хуманих вриједности“ и такмичења о познавању Покрета Црвеног крста;
 • афирмацију организације Црвеног крста као највеће хуманитарне организације на подручју Републике Српске кроз унапређење односа са јавношћу, сарадњу са медијима, информисање грађана о активностима Црвеног крста, развој и унапређење система размјене информација унутар организације Црвеног крста и израду и благовремено достављање едукативног и промотивног материјала организацијама Црвеног крста, као и унапређење комуникације и информисања у односу на програмске партнере Црвеног крста Републике Српске;
 • ширење знања о Црвеном крсту (Дифузија), разумијевање и прихватање улоге и значаја међународног хуманитарног права и Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца унутар широке структуре саме организације Црвеног крста Републике Српске  и корисника свих програма Црвеног крста, упознавање грађана и свих надлежних ионституција са Женевском конвенцијама  о заштити жртава рата, Допунским протоколима уз ове конвенције и употребу и заштиту знака Црвеног крста у складу са Законом;
 • међународну сарадњу, активно учествовање у програмима и пројектима које подржавају Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца и Међународни комитет Црвеног крста, као и поједина национална друштва, Црвени крст Републике Српске ће наставити да даје допринос развоју Међународног покрета Црвеног крста учешћем у раду његових органа и комисија преко Друштва Црвенопг крста/крижа Босне и Херцеговине;
 • организовање Службе тражења, покретање и спровођење тражења несталих лица по захтјевима грађана у редовним и ванредним стањима, обнављање породичних веза прекинутих усљед сукоба у БиХ или у свијету, природним или људским фактором узрокованих катастрофа, достављање МКЦК писама о затварању случаја породицама несталих, достављање писма информације породицама несталих о преносу података о несталим лицима из МКЦК  у Институт;
 • реализацију активности упозоравања на опасност од мина у складу са стратешким и оперативним циљевима који су дефинисани  Стратегијом за упозоравање на опасност од мина у БиХ као и на основу Стандарда упозоравања на мине у БиХ и стандардних оперативних процедура БХ МАЦ-а и ДЦК/К БиХ уз партнерску подршку донатора и надлежних институција вршиће се прикупљање података о броју настрадалих од мина на подручју Републике Српске, анимација заинтересованих по регијама преко инструктора, менаџера и контролора квалитета Програма упозоравања на опасност од мина, припремати и радити на прикупљању података за израду Изведбених планова за имплементацију Програма упозоравања на опасност од мина у угроженим  заједницама;
 • припрема за благовремени одговор на катастрофу и дјеловање у случају несрећа одвијаће се кроз развијање капацитета Црвеног крста Републике Српске да одговори на ефикасан начин на природом и људским фактором проузроковане несреће, обуку волонтерског и професионалног кадра за дјеловање у случају катастрофа и стварање потребних резерви, како би се смањио број потенцијалних жртава и ублажиле последице несреће.

Црвени крст Републике Српске такође реализује и активности које произилазе из циљева и задатака Међународног покрета Црвеног крста, а које нису јавна овлашћења.

Црвени крст Републике Српске сарађује са органима Међународног покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца, Међународним комитетом Црвеног крста и Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца и другим сродним локалним и међународним хуманитарним, социјалним и здравственим организацијама директно или преко Друштва Црвеног крста/крижа БиХ.
Област рада, организација, задаци организације,послови и начин рада органа  и служби, као и друга питања од значаја за рад Црвеног крста РС уређена су у складу са Законом о положају и овлашћењима ЦКРС и Законом о удружењима и фондацијама, Статутом Црвеног крста Републике Српске.

Структуру ЦКРС чине 57 Општинских организација ЦК 6 Градских организације ЦК, Скупштина, Републички одбор, Надзорни одбор.

Положај и статус Општинских и Градских организација Црвеног крста Републике Српске регулисан је Статутом Црвеног крста Републике Српске (члан 25. Статута ЦКРС), који своје упориште има у Закону о положају и овлашћењима ЦКРС.

Црвени крст Републике Српске и организације Црвеног крста основане у  јединици локалне самоуправе  имају својство правног лица. Ради ефикаснијег дјеловања организације ЦК на подручју  градова и општина према мјесту становања, рада и школовања образују се основне и мјесне организације које немају својство правног лица.Улога и значај основних организација ЦК било да су основане по радном или територијалном принципу  је значајна и свака на свој начин доприноси укупном успјеху мјесне организације ЦК.Као и сви други нивои организовања Црвеног крста,тако и основне организације имају своје органе - скупштину, одбор, радна тијела, комисије или активе. Мјесне организације ЦК су асоцијације основних организација ЦК. Мјесни одбори  евидентирају и прате  активност основних организација, помажу и координирају њихов рад. Бирани представници основних организација су чланови Скупштина мјесних организација.

Постојање Црвеног крста је засновано на чланству, још више на волонтерима, покретачима и носиоцима свих активности у  организацијама Црвеног крста, што ову организацију која у цјелокупној структури запошљава 178 професионално ангажованих радника, издваја из реда свих других невладиних организација и удружења и ствара основу за додјелу статуса организације од посебног друштвеног интереса.