На основу Закона о положају и овлаштењима Црвеног крста Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 18/94 и 110/03), члана 32. Статута Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, члана 35. Статута Црвеног крста Републике Српске, Скупштина Црвеног крста Републике Српске доноси

 

С Т А Т У Т
ЦРВЕНОГ КРСТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 

Члан 1.

Црвени крст Републике Српске је јединствена, добровољна, хуманитарна, невладина организација која дјелује на територији Републике Српске.

Црвени крст Републике Српске је признат Законом о Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, Законом о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске у складу са Женевским конвенцијама о заштити жртава од рата од 12.августа 1949.године као једина организација Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине на територији Републике Српске и конститутивни је дио Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине.

                                                             Члан 2.

Мисија Црвеног крста Републике Српске је да спречава и олакшава људску патњу, да штити живот и здравље и да обезбиједи поштовање људског бића, нарочито у вријеме оружаних сукоба и других ванредних стања, да ради на спречавању болести и на унапређењу здравља и социјалне заштите, да подстиче добровољност и сталну спремност чланова Покрета да пруже помоћ и опште осјећање солидарности према свима којима је потребна његова заштита и помоћ.

У свом раду Црвени крст Републике Српске руководи се основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, а то су: хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност и дјелује у складу са Статутом Покрета.

Црвени крст Републике Српске сарађује са органима Међународног покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца, Међународним комитетом Црвеног крста и Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца и другим сродним локалним и међународним хуманитарним, социјалним и здравственим организацијама директно или преко Друштва Црвеног крста/крижа БиХ.
 

Члан 3.

Знак Црвеног крста Републике Српске је крст Црвене боје који има читири једнака крака на бијелом пољу.

Црвени крст Републике Српске има своју заставу. Застава је бијеле боје са знаком Црвеног крста на мјесту гдје се укрштају дијагонале.
 

Члан 4.

Сједиште Црвеног крста Републике Српске је у Источном Сарајеву,  општина Пале, Добровољних давалаца крви бб.

Члан 5.

Црвени крст Републике Српске има својство правног лица.

Црвени крст Републике Српске чине општинске организације Црвеног крста које дјелују на територији Републике Српске.
 

Члан 6.

Печат Црвеног крста Републике Српске је округлог облика са текстом "ЦРВЕНИ КРСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ИСТОЧНО САРАЈЕВО" исписан ћирилицом и латиницом. У средини печата је знак Црвеног крста.
 

Члан 7.

У остваривању циљева Црвени крст Републике Српске:

 • ради на здравствено-социјалној заштити и здравственом просвјећивању становништва и учествује у организовању разних облика међусобне помоћи грађана у духу хуманизма и солидарности,
 • учествује у организовању и пружању социјалне помоћи и здравствене заштите грађана у случају елементарних непогода, епидемија и других већих несрећа,
 •  Црвени крст Републике Српске учествује у организовању помоћи жртвама елементарних непогода и оружаних сукоба и распоређује хуманитарну помоћ примљену од Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, националних друштава, Међународног комитета Црвеног крста и Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца и других организација и дародавалаца,
 • организује прикупљање и слање помоћи у земљи и иностранству коју грађани, државни органи, организације и други дародавци пружају ради ублажавања посљедица елементарних непогода, епидемија и оружаних сукоба,
 • сарађује са здравственом службом, санитетском службом Војске Републике Српске, Цивилном заштитом на збрињавању повријеђених и обољелих у случају оружаних сукоба и учествује у обучавању становништва за пружање прве медицинске помоћи,
 •  учестује у прихватању и смјештању евакуисаног становништва и у спровођењу других мјера које могу допринијети збрињавању избјеглог, расељеног и другог настрадалог и угроженог становништва и спајању породица,
 •  врши послове који проистичу из одредаба Женевских конвенција о заштити жртава рата од 12.августа 1949.године и Допунских протокола од 8.јуна 1977.године и других међународних обавеза у тој области осим послова са елементом иностраности,
 • врши функцију службе тражења предвиђене Женевским конвенцијама од 12.августа 1949.године и обавља послове прикупљања, сређивања, чувања и давања података и документације о жртвама оружаних сукоба и масовних несрећа,
 • врши дифузију међународног хуманитарног права и основних принципа Црвеног крста,
 • залаже се за пријатељство, солидарност и сарадњу међу народима и за очување и унапређење мира,
 • васпитава своје чланове и грађане, а посебно дјецу и омладину у духу хуманизма и поштовања људске личности,
 • развија и унапређује добровољни рад у области социјалне заштите, посебно на пружању помоћи социјално угроженим лицима,
 • подстиче, оспособљава и организује грађане да раде на очувању свога здравља,
 •  ради на очувању, унапређењу и заштити човјекове околине,
 • мотивише и окупља грађане за добровољно, анонимно и бесплатно давање крви,
 • оспособљава кадрове за извршавање задатака Црвеног крста,
 • врши и друге задатке које му повјере надлежни органи у складу са циљевима Црвеног крста,
 • обезбјеђење прве помоћи на путевима, обука и организовање полагања испита прве помоћи за возаче моторних возила,
 • врши упозоравање на опасност од мина, праћење и евиденцију настрадалих од мина и помоћ жртвама од мина.

 

Поред наведених циљева и задатака Црвени крст Републике Српске се бави повремено и у мањем обиму и сљедећим:

 • Превоз путника у друмском саобраћају,
 •  Превоз робе у друмском саобраћају,
 • Оправка и одржавање друмских моторних возила,
 • Непоменуте услуге у области промета, услуге унутрашње и међународне шпедиције, посредништва, вршења комисионих послова у области промета робе и саобраћаја и сл.,
 • Остале непоменуте услуге,
 • Угоститељске услуге смјештаја,
 • Хотели, мотели, пансиони и туристичка насеља са сезонским пословањем,
 • Хотели, мотели, пансиони и туристичка насеља са цјелогодишњим пословањем,
 • Радничка, дјечија и омладинска одмаралишта,
 • Кампови,
 • Остале услуге смјештаја, преноћишта, гостионице, планинарски домови, кола за спавање, туристички смјештај у домаћој радиности и сл.,
 • Угоститељске услуге исхране,
 •  Ресторани са услуживањем,
 • Ресторани са самоуслуживањем,
 • Ресторани друштвене исхране,
 • Остале услуге исхране,
 • Остале угоститељске услуге-кафане, крчме, бифеи, барови и сл., и
 •  Јавна складишта.

Члан 8.

У остваривању својих задатака на основу темељних принципа и као конститутивни дио Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Црвени крст Републике Српске сарађује са државним органима, санитетском службом оружаних снага, цивилном заштитом, органима здравствене и социјалне заштите,  вјерским заједницама, хуманитарним и другим локалним и међународним оранизацијама или удружењима грађана.

                                                            Члан 9.

Рад организација и органа Црвеног крста Републике Српске је јаван.
 

III. ЧЛАНСТВО
 

Члан 10.

Чланство у Црвеном крсту Републике Српске чине чланови:

 • редовни,
 • дописни,
 • почасни и
 • патрони.
   

Члан 11.

На основу принципа Црвеног крста, Црвени крст Републике Српске је отворен за све грађане, окупља и организује људе добре воље без обзира на пол, националну, вјерску и политичку припадност, језик, расу и класу.

                                                                  Члан 12.

Члан Црвеног крста Републике Српске може бити свако лице које прихвата Статут Црвеног крста Републике Српске, плаћа чланарину и активно учествује у остваривању његових задатака у једној од организација Црвеног крста Републике Српске.

Активни чланови

Активни чланови су оне особе које су се сложиле да пружају услуге Црвеном крсту Републике Српске и регистровани су као такви од стране Општинског одбора Црвеног крста.

Дописни чланови

Дописни чланови су оне особе које плаћају годишњу чланарину коју је одредила Скупштина ЦКРС.

Почасни чланови

Почасни чланови су они које је промовисао Републички одбор ЦКРС на приједлог нижих облика организовања Црвеног крста Републике Српске у знак признања за изузетне услуге Црвеном крсту Републике Српске.

Патрон

Патрон је јавна особа коју је изабрао Републички одбор ЦКРС и која непрекидно помаже Црвени крст Републике Српске.


          Сви чланови плаћају годишњу чланарину.

 

Члан 12.а

Чланови ЦКРС могу бити дјеца, млади и одрасли.
Чланови млађи од 15 година чине подмладак ЦКРС.
Чланови од 15 до 27 година чине младе ЦКРС.
Чланови старији од 27 година чине одрасло чланство ЦКРС.
 

Члан 12.б.

Права и дужности чланова

Чланови имају сљедеће дужности:

 • да се држе основних принципа ид а их даље шире,
 • да промовишу рад ЦКРС,
 • да прихватају и поштују одредбе Статута,
 • да плаћају годишњу чланарину,
 • да активно учествују у раду ЦКРС.

 

Чланови имају сљедећа права:

 • да бирају и да буду бирани у органе и тијела,
 • да учествују и гласају на састанцима Скупштине Општинске организације Црвеног крста или ако су бирани у Скупштини ЦКРС,
 • да презентирају приједлоге и постављају питања било којем ауторитету у ЦКРС.

Члан 13.

Члан Црвеног крста Републике Српске:

 • својим ангажовањем доприноси остваривању циљева и програмских задатака Црвеног крста,
 •  подстиче, шири и развија човјекољубље, солидарност и друга етичка својства,
 • доприноси побољшању социјалних, здравствених, економских, културних услова рада и живљења,
 • популарише и афирмише организацију Црвеног крста,
 • остварује сва права организације Црвеног крста утврђена Статутом и другим актима.

Члан 14.

Чланство у Црвеном крсту Републике Српске престаје:

 •  иступом из чланства по властитој вољи,
 • смрћу члана,
 • неподмиривањем чланског доприноса током календарске године упркос писменој опомени,
 •  искључењем због штетног понашања и понашања супротног одредбама Статута ЦКРС, понашања које угрожава репутацију и по свом карактеру одступа од седам принципа.

Искључени чланови губе сва права везана за чланство у ЦКРС.
Уплаћени износи и прилози се не враћају искљученим члановима.
О искључењу члана у првом степену одлучује Одбор Општинске организације Црвеног крста у коју је учлањен.
На Одлуку о искључењу члан има право жалбе Статутарној комисији Скупштине ЦКРС чија је Одлука коначна.

Члан 15.

Чланство у Црвеном крсту Републике Српске престаје:

 • иступом из чланства по властитој вољи,
 • смрћу члана,
 • неподмиривањем чланског доприноса током календарске године упркос писменој опомени,
 •  искључењем због штетног понашања и понашања супротног одредбама Статута ЦКРС, понашања које угрожава репутацију и по свом карактеру одступа од седам принципа.

 

Искључени чланови губе сва права везана за чланство у ЦКРС.
Уплаћени износи и прилози се не враћају искљученим члановима.
О искључењу члана у првом степену одлучује Одбор Општинске организације Црвеног крста у коју је учлањен.
На Одлуку о искључењу члан има право жалбе Статутарној комисији Скупштине ЦКРС чија је Одлука коначна.
 

Члан 16.

Скупштина Црвеног крста доноси Правилник којим се уређују услови и критерији за додјељивање звања и признања.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
 

Члан 17.

Основна организација Црвеног крста је основни облик организоваља чланства Црвеног крста.

Основна организација Црвеног крста оснива се према мјесту становања, рада и школовања.

Члан 18.

По основу становања, по правилу, мјесне организације се организују у мјесној заједници односно насељу.

Члан 19.

На основу рада основне организације Црвеног крста организују се у предузећима и установама.

Члан 20.

У већим предузећима и мјесним заједницама уз сагласност општинског одбора може се образовати више основних организација.

У предузећима, мјесним заједницама и насељима могу се формирати заједничка координациона тијела.

У оквиру основне организације могу се организовати подружнице и активи.

Основна организација Црвеног крста бира предсједника, секретара и благајника.

Члан 21.

У саставу организације Црвеног крста дјелује организација Подмлатка и Омладине Црвеног крста.

По основу школовања основне организације Црвеног крста се организују у школама, као организација Подмлатка у основној школи, а у средњој школи и на факултету као организација Омладине Црвеног крста.

Основна организација Подмлатка и Омладине Црвеног крста, зависно од услова, може образовати своје облике дјеловања по одјељењима, разредима и годинама студија, што се регулише актима основне организације Подмлатка и Омладине Црвеног крста.
 

Члан 22.

Циљеви и задаци Подмлатка и Омладине Цреног крста су:

 • упознавање младих са циљевима и задацима Црвеног крста и мотивисање и оспособљавање за њихово остваривање,
 • развијање хуманости, пријатељства, сарадње, солидарности и разумијевања међу младима,
 • подизање здравствене културе младих да чувају и унапређују своје здравље и здравље своје околине.

Члан 23.

При Републичком и Општинском одбору Црвеног крста образује се секција Подмлатка и Омладине Црвеног крста, као облик рада за усмјеравање активности.

Чланови секције бирају се из редова младих Црвеног крста, из реда просвјетних, здравствених, социјалних радника и других активиста спремних да се ангажују на задацима Подмлатка и Омладине Црвеног крста.

Чланови Омладине Црвеног крста могу бити бирани у све органе општинских и градских организација Црвеног крста и у све органе ЦКРС.

Као облик рада младих у Црвеном крсту Републике Српске дјелује Конференција младих. Конференција у Скупштину Црвеног крста Републике Српске предлаже три члана.

Републички одбор Црвеног крста ће донијети Правилик којим ће се ближе одредити организација и облик акционог повезивања и дјеловања Подмлатка и Омладине у организацији Црвеног крста РС.

Члан 24.

Основне и мјесне организације Црвеног крста повезују се на територији општине у општинску организацију Црвеног крста.

Члан 25.

Општинске организације Црвеног крста повезују се на територији Републике Српске и конститутивни су дио ЦКРС.

Општинска организација Црвеног крста има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом.
 

Члан 26.

Општинска организација Црвеног крста има своју скупштину, одбор и надзорни одбор.

Општински одбор Црвеног крста из реда истакнутих чланова Црвеног крста именује секретара ООЦК. Мандат секретара траје четири године уз могућност поновног избора у складу са одлуком Републичког одбора ЦКРС о начину, условима и критеријима за избор Генералног секретара и секретара ООЦК и ГОЦК.

Општинска организација Црвеног крста својим Статутом и другим актима утврђује састав и надлежност органа општинске организације, именује и разрјешава секретара ООЦК у складу са Статутом и Одлукама Црвеног крста Републике Српске, као и унутрашњу организацију и дјелатност организације.

Општинске организације Црвеног крста своје програмске активности реализују у складу са Статутом ЦКРС и одлукама и закључцима Скупштине и Републичког одбора ЦКРС.
 

Члан 27.

ООЦК повезују се на територији града у ГОЦК.

Члан 28.

ГОЦК има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом.
 

Члан 29.

ГОЦК има своју Скупштину, Одбор и Надзорни одбор.

Својим Статутом и другим актима ГОЦК утврђује састав и надлежност органа ГОЦК именује и разрјешава секретара ГОЦК у складу са Статутом и Одлукама Црвеног крста Републике Српске, као и унутрашњу организацију и дјелатност организације. Градски одбор Црвеног крста из реда истакнутих чланова Црвеног крста именује секретара ГОЦК.

Мандат секретара траје четири године уз могућност поновног избора у складу са одлуком Републичког одбора ЦКРС о начину, условима и критеријима за избор Генералног секретара и секретара ООЦК и ГОЦК.
 

Члан 30.

Ради координације рада на реализацији програмских задатака и остваривања циљева ЦКРС, општинске и градске организације Црвеног крста формирају на одређеном подручју Координационе одборе Црвеног крста.

У оквиру ЦКРС формирани су следећи Координациони одбори Црвеног крста:

 • КОЦК Крајина са ГОЦК Бања Лука,
 • КОЦК Сарајевско-Романијске регије са ГОЦК Српско Сарајево,
 • КОЦК Приједор,
 • КОЦК Добој,
 • КОЦК Мркоњић Град,
 • КОЦК Семберија, Мајевица и Посавина,
 • КОЦК Бирач,
 • КОЦК Стара Херцеговина и
 • КОЦК Источна Херцеговина.
   

Члан 31.

Координациони одбор координира и прати реализацију програмских активности Скупштине, Републичког одбора и Секретаријата Црвеног крста Републике Српске.

Координациони одбор сачињавају секретари општинских и градских организација Црвеног крста са подручја на коме дјелује координациони одбор.

Секретара Координационог одбора бира Републички одбор на приједлог секретара ЦКРС и КОЦК из редова истакнутих активиста, који своју функцију обавља волонтерски.

Координациони одбори за свој рад одговарају секретару ЦКРС и Републичком одбору Црвеног крста Републике Српске.

Мандат чланова Координационог одбора и секретара траје четири године и може се обновити.
 

V. ОРГАНИ ЦРВЕНОГ КРСТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 

Члан 32.

Органи Црвеног крста Републике Српске су:

 • Скупштина,
 • Републички одбор,
 • Надзорни одбор

Члан 33.

Скупштина је највиши орган организације Црвеног крста Републике Српске.

Скупштина Црвеног крста Републике Српске својом одлуком утврђује начин избора и број чланова Скупштине сразмјерно броју редовнихчланова општинских организација, с тим да свака општинска организација Црвеног крста буде заступљена у Скупштини.
 

Члан 34.

Мандат чланова скупштине траје четири године с могућношћу поновног избора, с тим што орган који их је изабрао у Скупштину може да их разријеши и прије истека мандата.

Члан 35.

Скупштина Црвеног крста Републике Српске има сљедеће надлежности:

 • доноси Статут и усваја Статут Друштва Црвеног крста/крижа БиХ,
 • доноси Пословник о раду, правилнике и друга акта,
 • разматра и доноси Програм и План рада организације,
 • доноси финансијски план, разматра и усваја завршни рачун Црвеног крста Републике Српске,
 • разматра и усваја Извјештај о раду Републичког одбора и Надзорног одбора,
 • разматра проблематику рада Републичког одбора и других органа Црвеног крста,
 • бира предсједника и два потпредсједника Скупштине,
 • бира чланове Републичког Одбора,
 • бира предсједника, потпредсједника и чланове Надзорног одбора,
 • именује Статутарну комисију од три члана,
 • одређује своје представнике у органима и тијелима Друштва Црвеног крста/крижа БиХ,
 • одлучује о додјели признања,
 • обавља друге послове за које утврди да су од посебног интереса за организацију.
   

Члан 36.

Редовно засједање Скупштине одржава се једном годишње.

Ванредно засједање Скупштине може се одржати ако то захтијевају посебне околности и потребе.

Ванредно засједање Скупштине сазива предсједник или потпредсједник на захтјев Републичког одбора, Надзорног одбора или 1/5 чланова Скупштине.

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова Скупштине, изузев о питањима о којима није другачије одређено Статутом.

Члан 37.

Републички одбор је извршни орган Скупштине и обавља послове и задатке утврђене Статутом, одлукама и закључцима Скупштине.

Члан 38.

Републички одбор  броји 15 чланова.

Скупштина својом одлуком утврђује начин избора чланова Одбора уз поштовање територијалне заступљености и броја редовних чланова, с тим да сви координациони и градски одбори буду заступљени у Републичком одбору.

Предсједник и потпредсједници Скупштине су истовремено и предсједник и потпредсједници Одбора.

Мандат чланова Одбора траје четири године, уз могућност поновног избора. Из оправданих разлога чланови Одбора могу бити разријешени чланства и прије истека мандата.

Чланови Републичког одбора бирају се из реда чланова Скупштине.

Члан 39.

Надлежности Републичког одбора су:

 • доноси Пословник о раду,
 • утврђује приједлоге аката које доноси Скупштина,
 • спроводи одлуке, закључке, препоруке и смјернице Скупштине,
 • именује Генералног секретара ЦКРС,
 • доноси Одлуку о начину, условима и критеријима за избор Генералног секретара и секретара ООЦК и ГОЦК,
 • доноси правилнике и друга акта,
 • утврђује и додјељује признања Црвеног крста Републике Српске,
 • проглашава почасне чланове Црвеног крста Републике Српске,
 • утврђује ставове и смјернице за дјеловање организације у Друштву Црвеног крста/крижа БиХ, Међународном покрету Црвеног крста, сарадњу и односе са другим међународним и националним организацијама хуманитарног, здравственог и социјалног карактера и разматра важније актуелне задатке из ове области,
 • доноси препоруке и резолуције о важним актуелним питањима Црвеног крста,
 • утврђује ставове и смјернице и координира дјеловање Црвеног крста Републике Српске у основним областима рада,
 • утврђује висину чланарине,
 • оснива институције, предузећа, стручне службе и друге услужне јединице за дјеловање Црвеног крста на нивоу Републике Српске, прати њихов рад и предлаже и предузима мјере из своје надлежности,
 •  утврђује задатке организације Црвеног крста у ванредним стањима,
 •  именује представнике Црвеног крста Републике Српске у другим организацијама,
 • иницира и координира акције од интереса за организацију Црвеног крста Републике Српске,
 • припрема приједлог годишњег плана рада, финансијског плана, завршног рачуна и других докумената,
 • припрема материјале за сједнице Скупштине,
 • сарађује са републичким органима и организацијама,
 • даје мишљења о избору предсједника и секретара општинских и градских организација Црвеног крста,
 • спроводи задатке Црвеног крста у случају рата, непосредне ратне опасности, елементарних несрећа и катастрофа,
 • координира рад радних тијела Одбора,
 • стара се о извршењу финансијског плана,
 • одлучује о набавци и отуђењу основних средстава,
 •  обавља и друге послове по овлаштењу Скупштине.

Члан 40.

Републички одбор ЦКРС доноси одлуку о образовању Комисија Републичког одбора као облика дјеловања и врши избор њихових чланова те именује предсједника и потпредсједника Комисије.

Секретар ЦКРС именује секретара Комисије.Комисије броје по пет чланова.

Републички одбор ЦКРС као облик дјеловања при ЦКРС образује следеће Комисије:

 • Комисију за организацију, развој, кадрове и признања,
 • Комисију за социјално хуманитарну дјелатност,
 • Комисију за подмладак и омладину,
 • Комисију за здравствену дјелатност,
 • Комисију за добровољно давалаштво крви,
 • Комисију за маркетинг и менаџмент,
 • Комисију за међународно хуманитарно право и међународну сарадњу,
 • Комисију за информисање и издавачко пропагандну дјелатност и
 • Комисију Службе тражења.

   

Члан 41.

У рату и другим ванредним околностима које дуже трају Скупштина Црвеног крста Републике Српске може послове из своје надлежности дјелимично или у цјелости пренијети на Одбор, с тим да је Одбор дужан Скупштини на првом засједању Скупштине поднијети извјештај о раду у том периоду.

Одбор ради у сједницама које се одржавају по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Члан 42.

Републички одбор је одговоран за укупно функционисање и дјеловање Црвеног крста, и за успјешно провођење програмских дјелатности Црвеног крста на цијелој територији Републике Српске.

Републички одбор им право и дужност да преузима одговарајуће мјере према општинским, градским и координационим одборима Црвеног крста, даје упутства за рад истих, да обустави извршење одлука супротних закону, Статуту и другим прописима, а које штете интересу Црвеног крста.

Ако одбор општинске организације Црвеног крста није у стању да обавља своју дјелатност у складу са Законом, Статутом и Програмом, Републички одбор ће предложити скупштини општинске организације да предузме одговарајуће мјере, а по потреби да разријеши дужности одбор или руководне кадрове у организацији и изабере нове.

Уколико скупштина општинске организације не поступи по упутству Републичког одбора,Одбор може суспендовати рад одбора и руководне кадрове у општинским организацијама и именовати повјереништво које је дужно да у року од шест мјесеци отклони узроке незаконитог и лошег рада, те сазове скупштину на којој ће извршити избор  одбора или руководних кадрова.                        .
 

Члан 43.

Надзорни одбор је орган који врши надзор и контролу над материјално-финансијским пословањем организације Црвеног крста.

Надзорни одбор има пет чланова. Мандат чланова Одбора траје четири године и може се обновити. Сједницу Надзорног одбора сазива  и њеним радом руководи предсједник. У случају одсутности предсједника замјењује га потпредсједник.

Члан 44.

Надлежности Надзорног одбора су:

 • врши надзор и контролу материјалног и финансисјког пословања организације,
 • врши преглед новчаних, финансијских и материјалних књига и докумената, стање благајне и имовине организације Црвеног крста,
 • контрола дистрибуције хуманитарне помоћи,
 • по налогу Одбора или по сопственој процјени врши преглед материјално-финансијског пословања општинских организација Црвеног крста,
 • прегледа завршне рачуне и даје мишљење о трошењу средстава са становишта законитости и цјелисходности и предлаже рјешења,
 • сарађује са надзорним одборима општинских организација и даје им инструкције у раду.

Ако Надзорни одбор утврди да се материјално-финансијски послови не врше у складу са законским прописима и одлуком Скупштине, доставља извјештај о контроли Скупштини и Републичком одбору са приједлогом мјера.
 

ПРЕДСЈЕДНИК ЦРВЕНОГ КРСТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 

Члан 45.

Предсједник представља Црвени крст Републике Српске.

Предсједник сазива и предсједава сједницама Скупштине и Републичког одбора, потписује опште акте и одлуке које доноси Скупштина и Одбор и обавља друге послове за које га овласти Скупштина и Одбор.

Предсједник се бира из реда истакнутих активиста и угледних грађана, чланова Скупштине Црвеног крста Републике Српске.

Предсједник своју функцију обавља по правилу волонтерски.У случају одсутности предсједника замјењује један од потпредсједника, којег он одреди.

Предсједник Црвеног крста Републике Српске је истовремено предсједник Републичког одбора.

Мандат предсједника и потпредсједника траје четири године с могућношћу поновног избора.

 

СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ КРСТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 46.

Републички одбор из реда истакнутих чланова Црвеног крста, именује Генералног секретара Републичког одбора на четири године, с могућношћу поновног избора.

Мандат Генералног секретара траје 4 године уз могућност поновног избора у складу са Одлуком Републичког одбора Црвеног крста Републике Српске о начину, условима и критеријима за избор Генералног секретара ЦКРС.

Генерални секретар заступа Црвени крст Републике Српске и има сљедећи дјелокруг  рада:

 • стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине, Одбора и радних тијела Црвеног крста,
 • организује извршавање планираних задатака,
 • народбодавац је за извршење финансијског плана и одговоран је за финансисјко пословање,
 • подстиче активност општинских организација, градских и координационих одбора Црвеног крста,
 • припрема сједнице Скупштине, Одбора, њихових радних тијела,
 • руководи Стручном службом и одговоран је за њен рад,
 • врши друге послове утврђене Статутом, другим актима као и одлукама и закључцима Скупштине и Одбора.


За свој рад Генерални секретар је одговоран Скупштини и Одбору.

 

Vа. ЗАСТУПАЊЕ ЦКРС У ДРУШТВУ ЦК/К БИХ
 

Члан 46.а

У Генералну Скупштину Друштва Црвеног крста/крижа БиХ Црвени крст Републике Српске бира 20 чланова.
 

Члан 46.б

У Предсједништво Друштва Црвеног крста/крижа БиХ Црвени крст Републике Српске бира пет чланова.
 

Члан 46.ц

Дужина мандата и редосљед избора представника Црвеног крста Републике Српске у органима Друштва ЦК/К БиХ регулише се Статутом Друштва ЦК/К БиХ и посебном Одлуком о начину и редосљеду избора.

 

VI. ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ
 

Члан 47.

       Ради постизања својих циљева и обављања програмских задатака утврђених Законом и овим Статутом,Црвени крст Републике Српске посједује покретну и непокретну имовину.

 

Члан 48.

       Ради обезбјеђења потребних средстава за извршење програмских циљева и задатака Црвени крст Републике Српске може оснивати предузећа или непосредно обављати одређену привредну дјелатност,у складу са својим циљевима и задацима.Одлуку о оснивању предузећа доноси Републички одбор Црвеног крста Републике Српске.

                                                                  Члан 49.

         Активности Црвеног крста Републике Српске финансирају се из:

 • средстава по основу Закона,
 • поклона и наслеђа,
 • чланарине патрона, редовних, дописних, почасних чланова,
 • средстава остварених обављањем привредних дјелатности,
 • средстава остварених из фондова,
 • средстава лутрије и других игара на срећу,
 • средстава републичког буџета,
 • намјенских средстава добијених од републичких органа и других органа и организација,
 • сопствених и других прихода,
 • из дотација општинских организација Црвеног крста,
 • хуманитарних прилога остварених из хуманитарних акција.

VII СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 50.

Ради обављања стручних, административних и других послова Републички одбор образује Стручну службу.Републички одбор обезбјеђује средства за рад Стручне службе.

Међусобна права и обавезе утврђују се одговарајућим законским прописима.

Члан 50.а

При Црвеном крсту Републике Српске дјелује и ради Служба тражења у оквиру Радне заједнице а у складу са Женевским конвенцијама од 12.08.1949.године и додатним протоколом од 08.06.1977.године.

Рад Службе тражења дефинисан је Правилником о раду и организацији Службе тражења .

 

VIII. ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА ЦРВЕНОГ КРСТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 

Члан 51.

Иницијативу за доношење Статута могу дати Републички одбор, општинске организације Црвеног крста и 1/5 чланова Скупштине.

О покретању иницијативе одлучује Скупштина.
 

Члан 52.

Преднацрт Статута припрема Статутарна комисија коју именује Републички одбор. Нацрт Статута утврђује Републички одбор.

О нацрту Статута води се расправа у организаицјама Црвеног крста која траје најмање 30 дана, а најдуже 60 дана.
 

Члан 53.

Приједлог Статута утврђује Републички одбор и подноси Скупштини на усвајање.

Уз приједлог Статута подноси се извјештај о спроведеној расправи.

Члан 54.

Измјене и допуне Статута врше се на начин предвиђен за његово доношење.

 

IХ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 

Члан 55.

Статут општинских организација Црвеног крста ускладиће се са одредбама овог Статута у року од шест мјесеци од дана његовог усвајања.

Члан 56.

Тумачење овог Статута даје Скупштина, а између двије сједнице Скупштине Републички одбор Црвеног крста.

Члан 57.

Измјене и допуне овог Статута врше се на исти начин и по поступку утврђеном за његово доношење.

Статут Црвеног крста Републике Српске ступа на снагу даном доношења.

Доношењем овог Статута престаје да важи Статут Црвеног крста Републике Српске Број: 01-693-1-a /08 од 01.12.2008.год.
 

 

 

 

Број: 01- 598-1/13                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Пале, 31.12.2013.год
                                                                                                   Проф. Јово Грујичић