Члан 1.
Ради примјењивања Женевске конвенције за побољшање положаја рањеника и болесника у оружаним снагама у рату, Женевске конвенције за побољшање положаја рањеника, болесника, болесника и бродоломника оружаних снага на мору, Женевске конвенције о заштити грађанских лица за вријеме рата, од 12. августа 1949. године и Допунског протокола I уз Женевскеконвенције, од 10. јуна 1977. године (у даљем тексту: Женевске конвенције) овим законом прописују се услови и начин употребе и заштите знака Црвеног крста и назива Црвеног крста Републике Српске у миру, као и у рату или другом оружаном сукобу. 

Члан 2. 
Знак Црвеног крста Републике Српске је крст црвене боје који има 4 једнака крака на бијелом пољу. 

Члан 3.
Нико не смије употребљавати знак Црвеног крста Републике Српске ни назив Црвеног крста Републике Српске ако по одредбама овог закона и Женевских конвенција нема права да употребљава знак, односно назив Црвеног крста. Знак Црвеног крста може се употребљавати као знак означавања, као знак припадности и као знак заштите, у складу са Женевским конвенцијама, у случајевима и под условима одређеним овим законом.

Члан 4. 
Само Црвени крст Републике Српске има право на назив Црвеног крста. 

Члан 5. 
У миру, знаком Црвеног крста Републике Српске могу бити означени: 1. зграде, уређаји, санитетски материјал, превозна и преносна средства установе у области здравства и из области социјалне заштите за збрињавање лица којима је потребна стална медицинска њега (у даљем тексту: установе); 2. превозна и преносна средства других предузећа и установа која се употребљавају за превоз рањених и болесних лица ако за ношење знака Црвеног крста добију одобрење Црвеног крста Републике Српске; 3. мјеста одређена за пружање прве медицинске помоћи у насељима, на саобраћајницама, предузећима и установама и организацијама, као и мјеста на којима је смјештен санитетски материјал и опрема који служе за пружање прве помоћи и медицинске помоћи. 

Члан 6. 
У миру и рату знак Црвеног крста могу употребљавати, односно бити означени као знаком припадности: 1. радници, зграде, средства и материјал Црвеног крста Републике Српске; 2. особље, средства и материјал страних организација Црвеног крста за вријеме док у Републици Српској, по одобрењу Владе Републике Српске врше дјелатност Црвеног крста. У рату знак припадности који употребљавају организације и лица из става 1. овог члана мора бити мањих размјера од знака заштите и не смије се стављати на траку око руке, на кров зграде и на превозна средства.

Члан 7.
У миру и у рату знак Црвеног крста може се употребљавати односно носити као знак означавања и као знак заштите лица, санитетских јединица и установа, зграда, уређаја санитетског материјала и превозних и преносних средстава копненим, поморским и ваздухопловним путем, који припадају санитетској служби оружаних снага Републике Српске. Одредба става 1. овог члана односе се и на санитетску службу оружаних снага других држава за вријеме док на територији Републике Српске, на основу одобрења њене Владе, врши санитетску дјелатност. 

Члан 8. 
У рату, знак Црвеног крста употребљава односно носи као знак заштите: 1. зграда, уређај, санитетски материјал и превозна и преносна средства и радници у здравственим организацијама; 2. зграда, уређај, санитетски материјал и превозна и преносна средства Црвеног крста Републике Српске и лица одређена за проналажење, прикупљање, преношење и његу рањеника и болесника или за спречавање болести; 3. за јединице цивилне заштите за пружање прве медицинске помоћи; 4. болнички бродови; 5. екипа за пружање прве медицинске помоћи које организују здравствене установе, предузећа, организације и Црвени крст Републике Српске за вријеме док обављају те послове; 6. средство копненог, воденог и ваздушног саобраћаја које служи за преношење бродоломника, рањеник, болесника и санитетског материјала (у даљем тексту: санитетски транспорт). Изузетно од одредаба става 1. овог члана, надлежни орган у Републици Српској може ограничити употребу односно ношење знака Црвеног крста као знака заштите појединих зграда и уређаја, превозниох и преносних средстава и лица из тог става, ако то захтјевају посебни интереси одбране. У рату знак Црвеног крста може се употребљавати односно носити као знак заштите особља, зграда, уређаја, санитетског материјала и превозних и преносних средстава у саставу санитетских служби страних организација Црвеног крста, Црвеног полумјесеца и других страних добровољних друштава за помоћ кад, по одобрењу Владе Републике Српске, врше санитетску дјелатност. 

Члан 9.
У рату знак Црвеног крста може се употребљавата као знак означавања и као знак заштите санитетских зона и мјеста одређених ради заштите рањеника и болесника, као и лица која у тим зонама и мјестима раде на збрињавању и њези рањеника и болесника који су у њима смјештени. Санитетске зоне и мјеста из става 1. овог члана одређује Влада Републике Српске.

Члан 10.
Лица из Члана 8. став 1. овог закона, која имају право на ношење знака Црвеног крста, морају у рату имати легитимацију са фотографијом и утиснутим сувим жигом. У легитимацији морају бити означени послови које та лица врше.

Члан 11. 
Лица из члана 8. став 1. овог закона, док су на служби, морају имати код себе легитимацију из члана 10. овог закона и на лијевој руци носити траку са знаком Црвеног крста и отиском жига отпорним на влагу. Лице које изгуби својство на основу ког је добило легитимацију и траку са знаком Црвеног крста дужно је да врати легитимацију и траку органу који је издао легитимацију односно траку. 

Члан 12. 
Министарство здравља, рада и социјалне заштите на приједлог Црвеног крста Републике Српске издаје легитимацију из члана 10. овог закона одређеним лицима у случају избијања рата и о томе води евиденцију. 

Члан 13. 
Санитетски транспорт , организације и јединице, санитетски материјал, уређаји, превозна и преносна средства из члана 8. овог закона, ако се у рату за њих употребљава знак Црвеног крста, као и знак заштите, морају бити обиљежени знаком Црвеног крста на видљив начин на одређеном мјесту. 

Члан 14
Црвени крст Републике Српске може надлежним републичким органима предлагати мјере од значаја за правилно коришћење знака Црвеног крста и спречавање његове злоупотребе. 

Члан 15.
У спровођењу овог закона, надлежни органи имају право и дужности: 1. да нареде уклањање знака Црвеног крста који се употребљава односно носи противно условима прописаним овим законом и прописима донесеним на основу њега; 2. да нареде друге мјере потребне за спровођење овог закона и прописа донесених на основу њега; 3. да, у случају повреде одредаба овог закона, поднесу надлежном органу приједлог за покретање прекршајног поступка. 

Члан 16.
Упознавање становништва Републике Српске са текстом Женевских конвенција вршиће Црвени крст Републике Српске. Упознавање лица у оружаним снагама Републике Српске и радника у здравственим установама са текстом Женевских конвенција вршиће надлежни органи у оружаним снагама, односно у здравственим установама. Упознавање студената високошколских установа са текстом Женевских конвенција вршиће се на начи и по поступку који су утврђени прописима Републике Српске. 

Члан 17.
Овлашћује се Министарство одбране да пропише начин означавања знаком Црвеног крста војних санитетских јединица и установа, зграда, уређаја, санитетских јединица, санитетског материјала и транспортних средстава који су у саставу санитетске службе оружаних снага Републике Српске и да одреди органе оружаних снага који могу ограничити употребу, односно ношење знака Црвеног крста као знака заштите у војним санитетским јединицама и установама, као и органе оружаних снага који ће се старати о примјени тих прописа. 

Члан 18.
Црвени крст Републике Српске уређује начин употребе знака Црвеног крста и назива Црвеног крста у вршењу своје дјелатности. 

Члан 19.
Министарство здравља, рада и социјалне заштите на приједлог Црвеног крста Републике Српске доноси прописе: 1. о начину употребљавања знака Црвеног крста као знака означавања и знака заштите (члан 5. и 8.); 2. о легитимацији и траци корисника знака Црвеног крста у рату и о вођењу евиденције о издатим легитимацијама и тракама (члан 10.11. и 12.)

Члан 20.
Новчаном казном од 500 динара казниће се за прекршај здравствена установа, предузећа или друго правно лице: 1. ако употријеби назив Црвеног крста, а за то нема право (Члан 4.) 2. ако употријеби знак Црвеног крста као знак означавања, као знак припадности или као знак заштите противно одредбама Члана 5. тачка 6, и 8. овог закона. За прекршај из става 1. овог Члана казниће се и одговорно лице у здравственој установи, предузећу или другом правном лицу, новчаном казном од 50 до 100 динара. 

Члан 21. 
Новчаном казном од 100 до 500 динара казниће се за прекршај појединац: 1. ако у рату носи или употребљава знак црвеног крста као знак нзаштите, а нема својство лица из члана 8. став 1. овог закона; 2. ако за вријеме службе код себе нема легитимацију из члана 10. овог закона или ако не носи траку са знаком Црвеног крста на прописани начин или ако изгуби својство лица на основу ког је добио легитимацију и траку, а не врати их надлежном органу (Члан 11.). 

Члан 22. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. Број: 02-956/94 19. јула 1994. године