Члан 1.
У Закону о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 18/94) у члану 4. иза тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи: „Врши обуку и обавља испите кандидата за возаче моторних возила свих категорија из пружања прве помоћи по програму који утврди Црвени крст Републике Српске, а на њега да сагласност Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске“. У члану 4. иза тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи: „Оспособљава запослене за пружање прве помоћи на раду код послодавца, у складу са Законом и другим прописима“. У члану 4. иза тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи: „Обука, полагање испита и издавање потврда о завршеном курсу прве помоћи кандидатима за возаче моторних возила врши се у опремљеним кабинетима прве помоћи у организацијама Црвеног крста“. Тачка 10. постаје тачка 13. Тачка 11. постаје тачка 14. Тачка 12. постаје тачка 15. Тачка 13. постаје тачка 16. Тачка 14. постаје тачка 17. У члану 4. иза тачке 17. додаје се тачка 18. која гласи: „Спроводи континуирано информисање и обучавање грађанства, а посебно дјеце и омладине о опасности од мина и других неексплодираних убојних средстава“. У члану 4. тачка 15. постаје тачка 19. 

Члан 2. 
У члану 6. алинеја 5. мијења се и гласи: „Из буџета Републике Српске, градова и општина, фондова и других извора за финансирање намјенских дјелатности“. 

Члан 3
У члану 9. став 1. ријеч: „наплаћују“ замјењује се ријечју: „плаћају“ У члану 9. став 3. ријеч: „наплаћују“ замјењује се ријечју: „плаћају“ У члану 9. став 3. други ред, иза ријечи: „музичких касета“, додају се ријечи: „и компакт дискова“ и у задњем реду иза ријечи: „плоче и касете“ додају се ријечи: „и компакт дискови“. 

Члан 4. 
У члану 13. став 1. испред броја: „9“ додаје се број: „6“ У члану 13. став 2. ријечи: „код корисника друштвених средстава врши Служба за платни промет и финансијску контролу“ замјењују се ријечима: „врше надлежни органи Републике Српске“. 

Члан 5.
У члану 14. ријеч: „друштвене“замјењује се ријечју: „законске“, а ријеч: „угоститељској“ замјењује се ријечима: „и другој“. 

Члан 6. 
Иза члана 14. додаје се члан 14а. који гласи: „Црвени крст Републике Српске, који у складу са Међународним конвенцијама врши хуманитарну дјелатност, биће ослобођен плаћања обавеза у складу са Законом о акцизама и порезу на промет и предвиђеним законским могућностима Закона о царинама“. 

Члан 7. Иза члана 14а. додаје се члан 14б. који гласи: „Црвени крст Републике Српске може остварити право на донације у облику олакшица у складу са Законом и на основу одлуке надлежног органа. 1. Ослобађа се плаћања поштанских услуга за све врсте пошиљки Црвеног крста Републике Српске за Службу тражења у вријеме: великих природних, еколошких и других несрећа (са посљедицама масовног страдања), епидемија и оружаних сукоба. 2. Ослобађа се плаћања телефонских и факс услуга за Службу тражења у вријеме: Великих природних еколошких и других несрећа (са посљедицама масовног страдања), епидемија и оружаних сукоба, као и упућивања позива за добровољне даваоце крви. 3. Код плаћања коришћења комуналних услуга (потрошње електричне енергије и воде, гријања и одвоза смећа) сноси трошкове као домаћинство (физичко лице), не као правни субјекти“. 

Члан 8. 
У члану 16. мијења се: - у ставу 1. ријечи: „од 1.000 до 4.000 динара“ замјењују се ријечима: „од 2.500 до 10.000 КМ“; - у ставу 2. ријечи: „од 200 до 600 динара“ замјењују се ријечима: „од 500 до 2.000 КМ“. 

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.